Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht16 - PP - Förklarande texter (sv)

Skapad 2016-09-11 17:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde i svenska som behandlar förklarande texter
Grundskola 6 Svenska

Under veckorna 34-40 kommer vi att arbeta med att läsa och skriva förklarande texter. Syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Eftersom du oftast stöter på en förklarande text i SO- och NO-böcker kommer vi att arbeta utifrån området "Inre och yttre processer som formar vår jord" (SO). Vi kommer även att arbeta med muntliga presentationer. Du kommer självständigt att förbereda och hålla i en muntlig redovisning. I denna redovisning ska du förklara hur någonting fungerar eller varför något sker.

 

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

kommunikativa förmåga att

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa och analysera olika sorters texter - genom att läsa faktatexter med flyt samt sammanfatta innehållet i en text 
 • anpassa ditt språk till mottagare och syfte - genom att skriva texter med språklig variation samt att följa språklig struktur/layout
 • följa språkliga regler - genom att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet samt använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • värdera information från olika källor - genom att söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor 

Så här kommer vi att arbeta

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att vi...

 • har lärarledda genomgångar
 • läser flera olika slags texter och sammanställer innehållet
 • tittar på modelltexter för att belysa språkliga drag i en förklarande text
 • arbetar med att lässtrategier. Innan läsning: Förutspå vad texten ska handla om - Vad vet vi redan? Vad får vi reda på när vi läser och tittar på rubriker, bilder och bildtexter. Under läsning: Vilka nyckelord finns i texten? Vi styrker under och markera viktiga ord som hjälper oss att minnas det vi läst eller reda ut oklarheter. Efter läsning: Sammanfattar vad vi har läst med hjälp av nyckelorden. Vad visste vi från början och vad har vi lärt oss? Vill vi veta något mer?
 • arbetar enskilt och i grupp med att sätta ihop en text i logisk ordning
 • samtalar och resonerar
 • arbetar med grammatiska delar - huvudsats, bisats, subjekt och predikat

Detta kommer att bedömas...

Fredag 16/9 lämnar du in din text om inre och yttre processer som formar vår jord. Du visar att du kan:

 • skriva en förklarande text med texttypiska drag - passande rubrik, inledande definition av vad som ska förklaras, förklaring i logisk ordning, verb i presens (nutid, om det inte är en historisk händelse), sambandsord för tid, orsak och verkan (eftersom, på grund av, först, därefter osv) bilder och bildtext och avslutning
 • använda ämnesspecifika ord
 • samla viktig och relevant fakta
 • skriver en sammanhängande text med egna ord 

Under v.40 håller du en muntlig redovisning om ett valt område. Du visar att du kan:

 • redovisa med hjälp av stödord
 • förbereda och genomföra en redovisning med inledning, innehåll och avslutning
 • söka, välja ut och sammanställa relevant information

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv
Förklarande texter

--------->
--------->
--------->
--------->
Skriva en förklarande text med texttypiska drag
Formulera sig och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du är på god väg att visa att du kan skriva en förklarande text med texttypiska drag och fungerande struktur.
Du har visat att du kan skriva en förklarande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du har visat att du kan skriva en förklarande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du har visat att du kan skriva en förklarande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva en text med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du är på god väg att visa att du kan skriva en text med enkla beskrivningar, egna formuleringar och använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Din text innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Söka, välja ut och sammanställa viktig och relevant information
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Du är på god väg att visa att du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Du har visat att du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du har visat att du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du har visat att du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Förbereda och genomföra en redovisning med hjälp av stödord, inledning, innehåll och avslutning
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du är på god väg att visa att du kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redovisning med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redovisning med i relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redovisning med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: