Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria åk 8, ht 2016

Skapad 2016-09-12 08:46 i Dalhemsskolan Helsingborg
Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från olika epoker och kompositörer inom de epokerna.
Grundskola 8 Musik
...

Innehåll

Syfte / Mål

Musik är en del av kulturarvet. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Du får i den här kursen lyssna, och samtala om musik från olika historiska epoker. Vilken funktion musiken kan ha och har haft i olika miljöer och kulturer. Din slut-uppgift är att jobba med och redovisa kring en kompositör med hjälp av en digital presentation där du beskriver kompositörens liv och musik.

Kopplingar till läroplan

  •  Blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse
  •  Utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors musikpreferenser
  •  Ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer samt kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle
  •  Kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande
  •  Blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker
  •  Utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad kunskap

Kursens innehåll / Arbetsgång

Vi går  igenom musikhistorien från forntid/medeltid till 1900-tal/nutid. Vi lyssnar på och lär oss känna igen musik från de olika epokerna, diskuterar skillnader och likheter, lär oss olika begrepp och vilken funktion musiken kan ha haft genom tiderna. Alla ska arbeta  med sin redovisning  om en kompositör. Varje elev gör en individuell presentation.  På musiklektionen i vecka 43 är det inlämning av presentationen. Under senare delen av höstterminen redovisar vi våra presentationer för varandra under musiklektionerna.

Presentationens innehåll

Du ska välja en kompositör från någon av de tidsepoker som vi har gått igenom under vårterminens musiklektioner (från medeltid till 1900-tal) .

Börja med att samla information om din kompositör. På biblioteken, på internet . Ibland står matnyttig fakta i informationstexten på skivfodral. Se också till att skaffa och lyssna på musik som din kompositör har skrivit så att du lär känna just den stilen lite mer.

Förutom den tid du lägger ner i skolan under lektionerna kommer du också att behöva arbeta hemma. Arbetet ska  lämnas in  v 43 och vecka efter  berättar alla en liten stund var om sin kompositör med hjälp av sin presentation som ni har själva valt.

DETTA SKA ARBETET INNEHÅLLA (G-NIVÅ): Du ska med egna ord beskriva kompositörens liv och den tid han/ hon levde/ lever i. När? Var? Hur? levde han/ hon? Nämn några av de verk han/ hon skrev (lyssnartips).

FÖR HÖGRE BETYG BÖR DU OCKSÅ i din text redogöra för följande: Hur såg livet runtomkring ut vid ”din” kompositörs tid (politiskt, kulturellt)? Kan det ha påverkat kompositören till viss musik? Hur? Varför? Nämn och förklara några begrepp som förekommer i samband med hans/ hennes musik. Redogör för några verk. När och hur tillkom de? Finns det någon orsak till att de skrevs just då? Finns det något speciellt händelseförlopp i musiken (t ex som i Midsommarvaka)? Vilka instrument och/ eller teman kan man höra och när i så fall? Vilka begrepp bör förklaras för att få större behållning när man lyssnar på verket?

Tänk på att vara noga med att ange alla källor. Skriv ner dessa redan från början.

Fråga gärna om du undrar över något. Sabrina

Matriser

Mu
Bedömningsmatriser Musikhistoriearbete åk8

Musiklyssnande
Bedömningen avser elevens förmåga till medvetet lyssnande som en väg till breddad musikupplevelse och fördjupad kunskap.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik. Du kan även analysera det musikaliska innehållet och redogöra för strukturen med musikaliska begrepp. Du har utvecklat en förmåga att kritiskt granska och värdera musik och har förståelse och respekt för andra människor som kanske inte delar din musiksmak.
Musikens funktion
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med musikens funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker.
Du är medveten om musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du kan även se likheter och göra jämförelser mellan olika stilar. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Musikens form
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med och intresse för musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel.
Du har ett grundläggande musikkunnande och känner till de vanligaste formerna för komponerande och de vanligaste sätten att notera musik.
Du har ett vidgat musikkunnande, har kunskap kring kompositionsformer, olika sätt att notera musik och är medveten kring hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.
Du har ett vidare utvecklat musikkunnande som kännetecknas av att du kan orientera dig i vårt musikaliska kulturarv. Du visar att du har god insyn i och stor medvetenhet kring olika kompositionsformer och sätt att notera musik och kring hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.

Mu
Redovisningen

Redovisningen / Kreativitet
Bedömningen avser tydlighet och kreativitet i presentationen.
Text och bild är prydligt paketerade.
Du använder dessutom presentationen på ett kreativt sätt.
Din presentation är tydlig, väcker intresse och är dessutom pedagogisk.
Redovisningen / Innehåll
Bedömningen avser förmåga att omsätta under kursen förvärvad kunskap i presentationen.
Du känner till av läraren valda delar av musikens utveckling och visar kunskaper som motsvarar nivå 1 på matrisen ovan. Du behöver en del hjälp när du arbetar med din redovisning. När du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar g-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n.
Du visar att du har god kännedom om musikens utveckling och känner igen musikstycken från olika epoker (se nivå 2 i matrisen ovan). Du arbetar med din redovisning på ett aktivt sätt och när du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar g-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n. Du besvarar dessutom några av frågorna som motsvarar kunskaper för högre betyg.
Du visar att du har mycket god kunskap om musikens utveckling och kan jämföra äldre musik med dagens ur flera perspektiv (se nivå 3 i matrisen ovan). Du arbetar med din redovisning på ett aktivt och självständigt sätt och när du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar g-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n. Du besvarar dessutom de flesta av frågorna som motsvarar kunskaper för högre betyg.

Mu
Musikhistoriearbete åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musiklyssnande
Bedömningen avser elevens förmåga till medvetet lyssnande som en väg till breddad musikupplevelse och fördjupad kunskap.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik. Du kan även analysera det musikaliska innehållet och redogöra strukturen med musikaliska begrepp. Du har utvecklat en förmåga att kritiskt granska och värdera musik och har förståelse och respekt för andra människor som kanske inte delar din musiksmak.
Musikens funktion
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med musikens funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker.
Du är medveten om musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du kan även se likheter och göra jämförelser mellan olika stilar. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Musikens form
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med och intresse för musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel.
Du har ett grundläggande musikkunnande och känner till de vanligaste formerna för komponerande och de vanligaste sätten att notera musik.
Du har ett vidgat musikkunnande, har kunskap kring kompositionsformer, olika sätt att notera musik och är medveten kring hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.
Du har ett vidare utvecklat musikkunnande som kännetecknas av att du kan orientera dig i vårt musikaliska kulturarv. Du visar att du har god insyn i och stor medvetenhet kring olika kompositionsformer och sätt att notera musik och hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: