Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8 - Syror och baser

Skapad 2016-09-12 10:50 i Victoriaskolan Grundskolor
Här kommer du att lära dig vilka kemiska egenskaper syror, baser och salter har och hur de används i vår vardag. Du kommer även att få lära dig vad en indikator är och vad de kan användas till.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Arbetsområdet kommer vi att arbeta med under v. 34-37 Läromedel: Spektrum Kemi, anteckningar.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Det här kommer vi att göra;

 • Lektions genomgångar från boken kapitlet "Syror och baser" och "Jonföreningar"
 • Lektioner med vanliga kemikalier från hemmet
 • Genomgång om syror, baser och salter som finns i vår vardag och inom industrin.
 • Laboration av indikatorer
 • Laboration "Surt, neutralt eller basiskt"
 • Planera och genomföra en laboration 

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Skriva laborationsrapporter
 • Ditt resultat på prov

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Vid ett prov redovisa att du kan;

 • veta att kemi finns överallt och när som helst
 • ge exempel på några syror, baser och salter samt deras användningsområden.
 • förklara begreppen surt, neutralt, basiskt, pH-skalan, indikator, SIV-regeln, jonförening, salter, fällning, och metalloxider.
 • ange olika sorters indikatorer
 •  lära dig hur syror, baser och salter påverkar hälsa och miljö.
 • skillnaden mellan starka och svaga syror och baser.
 • kunna kemiska formel för starka syror och baser 
 • Visa neutralisation med kemiska formler

 lektioner/laborationer ska du visa;

 • att du kan arbeta praktiskt med laborationer
 • att du kan arbeta efter en laborationsbeskrivning
 • att du kan arbeta på ett säkert sätt
 • att du kan samarbeta
 • att du kan dokumentera och skriva labbrapporter
 • att du kan planera och genomföra en laboration

Matriser

Ke

Din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Vid provet i kemi får du möjlighet att visa att du kan:
E
C
A
Ny nivå
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara
Du använder få naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om syror och baser
Du visar grundläggande kunskap om syror och baser.
Du visar goda kunskaper om syror och baser.
Du visar mycket goda kunskap om syror och baser.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Ny aspekt
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om salter och metalloxider
Du visar grundläggande kunskap om salter och metalloxider.
Du visar goda kunskaper om salter och metalloxider.
Du visar mycket goda kunskap om salter och metalloxider.

Ke
Formativ bedömning av laborationen och laborationsrapporten " Egenskaper hos syror och baser"

E
C
A
Genomförandet
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
_
Säkerhet
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
_
_
Resultat
Du redovisar de flesta men inte alla resultaten med enkel text, tabeller/diagram och bilder. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och bilder.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, tabeller/diagram och bilder
Slutsats -
Koppling till resultat och / eller hypotes.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat på ett utvecklat sätt.
Du har förklarat alla frågeställningarna i slutsatsen på ett vetenskapligt korrekt sätt
Slutsats -
Felkällor
Du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du ger minst ett förslag på en felkälla som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är en felkälla. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Struktur
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och naturvetenskaplig.
_
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: