Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: berättande och rollspel utifrån temasagan Piraterna och Regnbågsskatten

Skapad 2016-09-12 13:58 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Undervisning kring känslor och socialt samspel genom berättande och rollspel med utgångspunkt i läsårets temasaga.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Utifrån temasagan Piraterna och Regnbågsskatten, dess karaktärer och genom berättandet lyfta fram, samtala och problematisera kring sociala samspel mellan individer och olika känslor som kan uppkomma i olika situationer. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Under föregående läsår arbetade vi med Pippi Långstrump som temasaga. Berättelsen och dess innehåll var och är fortfarande något barnen pratar mycket om med varandra och med oss pedagoger. Utifrån deras tidigare intresse och vår beprövade erfarenhet, utgår vi från Pippi och hennes pappa sjörövaren som vi kopplar ihop med årets temasaga, där vi på ett lek- och lustfyllt arbetssätt lyfter och riktar barnens uppmärksamhet kring det sociala samspelet mellan olika karaktärer och de känslor som kan uppkomma. Karaktärerna ur årets temasaga är även med vid olika rollspel där olika dilemman uppkommer och som vi tillsammans samtalar och reflekterar kring.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

I den fria leken och andra sammanhang samtalar vi ständigt med barnen om bemötande och hur olika händelser kan kännas och påverkar sig själv och andra. Bilder av temasagan sitter uppe för barnen att, utöver undervisningarna, samtala kring och ge en ingång för vidare samtal om sociala samspel och olika känslor. På samlingarna gästas vi av temakaraktärerna som gör sig bekanta med barnen och pratar känslor med dem.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

På ett lustfyllt sätt och som en arbetsform där barnen är aktiva, blir berättandet av temasagan och olika rollspel med karaktärerna en utgångspunkt i samtalet kring känslor och samspel. Vi vill få barnen att fundera och reflektera samt ställa frågor kring olika dilemman karaktärerna ställs inför.

Undervisningen med temasagan inleds med hjälp av Pippi och hennes pappa som är pirat, därefter tar temasagan vid.Barnen kommer att delas in i mindre grupper för att vi lättare ska kunna samtala, reflektera och ställa frågor tillsammans under berättandets gång samt efter sagan kring olika känslor och dilemman. I undervisningen utifrån rollspel arbetar vi också i mindre grupper då detta visat sig vara gynnsamt för alla barn.

Det här arbetssättet är något som kräver en aktiv pedagog som är i samspel med barnen. En aktiv pedagog är en förutsättning för att barnen ska kunna utveckla kompetenser och/eller förståelser menar Pramling Samuelsson (2013). Barn gör ingen skillnad mellan lek och lärande. Ett lärande uppstår när hela barnets värld involveras (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) och genom att utgå från en saga som på ett lek- och lustfyllt sätt lyfter dilemman som kan uppkomma i barnens vardag, kan barnen lättare engagera och känna igen sig.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett normkritiskt förhållningssätt och med det tänka på hur och vad vi berättar, vilka pronomen vi använder oss av samt vilka bilder vi visar. Temasagan i sig bygger på ett normkritiskt och normbrytande synsätt med karaktärer som står för olika perspektiv i samhället. I berättandet väver vi även in flerspråkighet genom att lyfta barngruppens olika representerade språk. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Tillsammans med barnen kommer vi ta foto, filma och vi antecknar det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: