Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa, år 3

Skapad 2016-09-12 14:09 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Det är viktigt att kunna läsa, både i och utanför skolan. Genom att vi tränar läsning på olika sätt kan du utveckla din förmåga att läsa olika slags texter. Du behöver också kunna förstå det du läser, och det kallar vi läsförståelse.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att arbeta med berättelser och sagor, faktatexter, dikter, information, artiklar och instruktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få möjlighet att läsa och uppleva många olika slags texter: berättelser, sagor, faktatexter, artiklar, dikter och instruktioner.
Du kommer att få läsa tyst för dig själv flera gånger i veckan.
Du kommer att få delta i gemensam högläsning.
Du kommer att få lyssna på lärarens högläsning. Du får då möta olika slags berättelser av olika författare.
Du kommer att få träna läsning både gemensamt och på egen hand i läseboken Nyckeln till skatten.
Du kommer att arbeta med att läsa olika texter och träna på olika lässtrategier i läromedlet Forma språket.
Du kommer att på egen hand få läsa texter och svara på frågor.
Du kommer att få läsa faktatexter om de områden vi arbetar med i andra ämnen, till exempel NO.
Du kommer att få en läsläxa varje vecka.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att följa med i undervisningen och delta när vi läser tyst och högt. Du ska följa med i texten när du lyssnar på en kamrat som läser högt.

När vi har lässtund är det ditt ansvar att du verkligen läser, inte bara tittar på bilder.

Det är också ditt ansvar att hjälpa till så att vi får lugn och ro i klassrummet och respektera när andra läser högt eller har fått ordet.

Du kan ha inflytande över vilka böcker och texter du läser.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma hur väl du kan läsa en text högt, det vill säga vilket läsflyt du har. Det kommer vi att göra genom att lyssna på dig, både när du läser enskilt och i grupp.
Vi kommer att bedöma om du kan förstå det du läser, genom att du gör särskilda uppgifter i läsförståelse, svarar på frågor och genom att vi ber dig berätta om det du läst.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: