Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi 2016

Skapad 2016-09-12 14:26 i Källan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av centrala innehållet

Du som elev skall kunna känna till och beskriva:

 • veta vilka tre former ett ämne kan förekomma i

 • vad lösning, slamning och emulsion är samt kunna

 • olika separationsmetoder

 • Kunna ge exempel på kemiska egenskaper.

 • skillnaden mellan atom och molekyl.

 • skillnaden mellan grundämne och kemisk förening.

 • vad som kännetecknar en kemisk reaktion.

 • grunderna i kemisk formelskrivning såsom kemiskt tecken, molekylformel och reaktionsformel.

 • några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter

samt:

 • Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas

 • Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet

Undervisning/Arbetssätt

Under 4 veckor kommer vi att arbeta med detta område.

Undervisningen kommer att:

-bestå av gemensamma och individuella genomgångar där vi bearbetar områdets olika begrep

-instuderingsfrågor

-laborationer

-praktiska uppgifter

- "Filmklipp" med efterföljande diskussioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

-Din teoretiska förmåga dvs. hur du har lärt dig faktakunskaper

-Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller

-Hur väl du använder naturvetenskapligt språk och korrekta begrepp

-Din delaktighet på lektionerna

-Dina praktiska färdigheter vid uppgifter, laborationer och förmåga att arbeta säkert

-Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera laborationer

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Diskussion och argument

E
C
A
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja fakta från värderingar samt beskriver konsekvenser
Enkla
utvecklade
välutvecklade
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter som för diskussionerna framåt
Till viss del
för samtalet framåt
fördjupar och breddar

Undersökningar

E
C
A
Förmågan att planera och genomföra undersökningar
Genomför undersökningar och formulerar frågeställningar och planeringar som man kan arbeta systematiskt efter
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulerar
Användandet av utrustning/material i undersökningarna
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsmässigt
ändamålsmässigt och effektivt
Jämföra olika resultat med frågeställningarna och drar slutsatser
enkla
utvecklade
välutvecklade
Kopplar ihop slutsater med fysikaliska modeller och teorier
viss
relativt god
god
Gör dokumentation av undersökningarna
enkla
utvecklade
välutvecklade

Begrepp, modeller, teori och fakta

E
C
A
Kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskriva med kemins begrepp, modeller och teorier
grundläggande med viss användning
goda med relativt god användning
mycket goda med användning
Kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och andra kemiska sammanhang och visar det genom att beskriva med kemins begrepp, modeller och teorier
ger exempel och beskriva med viss koppling
förklara och visa på samband med relativt god koppling
förklara och visa på samband med god koppling
Koppla samman fakta och föra resonemang om kemiska processer i organismer, mark, lift och vatten
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Undersöker hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och beskriver kemiska samband
enkelt identifierbara
förhållandevis komplexa
komplexa
Energiomvandlingar och materiens kretslopp
ger exempel på
förklarar och visar på samband
förklarar och generaliserar kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: