Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landanalys

Skapad 2016-09-12 20:16 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 9 Geografi
Ett arbete om ett valt land som ska leda fram till en analys om landet.

Innehåll

Landanlys 9A1 och 9A2

 

 

Börja med att välja ett land. Jag vill helst att du väljer ett land som du INTE känner till speciellt bra. Din analys ska vara om ett av jordens fattigare länder.

 

Vad som menas med ett fattigt land kan naturligtvis diskuteras, så det första du ska göra när du väljer land är att ta ställning till om det är fattigt.

 

Du ska genom att ta reda på fakta om landet presentera tankar och förklaringar till att landet kan anses vara fattigt, hur det har blivit fattigt samt ge förslag på hur framtiden för landet kan se ut. Dvs vad som enligt dig behöver göras för att landet ska ta sig ur fattigdom och vad som händer om man inte gör något åt fattigdomen.

 

Börja med att läsa, se film, googla m.m. om landet du valt.

När du samlat på dig så mycket kunskap om landet att du tycker att du vet tillräckligt skriver du en sammanfattande beskrivning om landet där du väver in fakta som du hittat under ditt arbete om landet.

Använd dig av de rubriker som fanns i övningsexemplet (se bifogad fil), befolkningspyramid samt andra ämnen/fakta som du tycker är viktiga för att beskriva ett land.

 

I ditt arbete ska det finnas tydligt beskrivet vad du tror är orsaken till att landet kan anses vara fattigt och hur landets framtid kan bli och vad som krävs för att befolkningen ska få det så bra som möjligt. Använd exempel från från det du hittat i ditt sökande av fakta om landet.

 

Jag vill även att du redovisar vilka källor du använder dig av samt att du skriver kort om vad du anser om dessa källor. Är de trovärdiga? Varför/varför inte? Vad gör man om två källor har olika uppgifter eller något verkar orimligt?

 

Jag tänker mig ett skriftligt arbete, men i princip kan du redovisa på valfritt sätt. Redovisningsformen är inte viktig utan fokus ska ligga på din analys om landets situation nu och i framtiden.

Om du väljer att skriva så bör arbetet bestå av 500-1500 ord.

 

Arbetet ska vara klart för redovisning måndagen 26:e september.

 

Lycka till /Peter

 

 

 

 

Uppgifter

  • Landanalys

Matriser

Ge
SO - Generella förmågor

Arbeta med källor

-
E
C
A
Aspekt 1
Olika typer av källor, t ex bilder, grafer, statistik, kartor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder med handledning olika typer av källor
Använder olika typer av källor.
Tolkar och använder olika typer av källor på ett effektivt sätt
Aspekt 2
Antal källor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder en källa
Bygger en del av sitt arbete på minst två olika källor.
Kopplar i sitt arbete samman information från olika källor.
Aspekt 3
Värdera källor och information
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
För inget resonemang om källornas lämplighet eller trovärdighet.
Motiverar till viss del varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga
Motiverar klart och tydligt varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga.
Aspekt 4
Avskrift eller eget språkbruk
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven visar förståelse för en källa och skriver av den.
Avskrifter eller omformuleringar förekommer. Formulerar den egna förståelsen, men arbetet följer den ordning och struktur som finns i källorna.
Formulerar den egna förståelsen och arbetet har en egen ordning och struktur som inte är bunden till den som finns i källorna.

Beskriva sammanhang / företeelser

-
E
C
A
Aspekt 1
Beskriva, redogöra, sammanfatta, berätta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ett försökt till att sammanställa fakta till en sammanfattning.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivs i stora drag.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget tydligt framgår.
Aspekt 2
Belysa med exempel
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ger inga exempel.
Använder exempel Exemplen är för få eller för många.
Använder exempel så det blir lättare för läsaren att förstå innehållet. Det finns en balans mellan detaljer och helhet
Aspekt 3
Urval av fakta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
De fakta som valts ut och används är relevanta men något knapphändiga för uppgiften
De fakta som valts ut och används är relevanta men detaljer som skulle ha gett arbetet ett större bredd och djup har utelämnats.
De fakta som valts ut och används är relevanta. Allt väsentligt för sammanhanget är medtaget.

Föra under-byggda resonemang

-
E
C
A
Aspekt 1
Logik / relevans
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet relevanta eller logiska.
Resonemangen är till viss del relevanta eller logiska.
Resonemangen är helt och hållet relevanta eller logiska.
Aspekt 2
Fakta och saklighet
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet underbyggda av fakta, alternativt bygger de på subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Resonemangen underbyggs till del av fakta, alternativt kan det förekomma subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Alla resonemang är till alla delar underbyggda av fakta.
Aspekt 3
Perspektiv /aspekter
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget utgår ifrån ett perspektiv eller en aspekt.
Resonemanget utgår ifrån några olika perspektiv eller aspekter
Resonemanget utgår ifrån flera olika perspektiv eller aspekter.
Aspekt 4
Resonemangs-kedjor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget byggs upp i ett led / ett steg.
Resonemanget byggs upp i några led / några steg.
Resonemanget byggs upp i flera led / flera steg.

Användningen av fakta, begrepp, teorier och modeller

-
E
C
A
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder många begrepp i sina resonemang. Förståelse för begreppens innebörd framgår inte.
Använder relevanta begrepp, teorier och modeller i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Använder flera begrepp, teorier och modeller som är relevanta för sammanhanget i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: