Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kropp

Skapad 2016-09-13 09:04 i Förskolan Skutan Östhammar
Vi kommer att uppmärksamma barnen på kroppen och erbjuda olika former av skapande med kroppen i fokus.
Förskola

Att få syn på sina kroppsdelar och benämna dem. Att tillsammans få reflektera över kroppen, var sitter kroppsdelarna, var sitter ögonen. öronen, munnen osv. Utveckla den kroppsliga och kinestetiska förmågan.

Innehåll

Vad ?

Vi vill ta tillvara barnens idéer och vardagens möjligheter till aktiviter som stimulerar motorik, koordination och kroppsuppfattning.

Vi vill också ta tillvara den glädje och energi vi upplever i barnens spontana  rörelselekar.

Vi pedagoger vill upptäcka vilka frågor barnen själva ställer om kroppen och vilka funderingar de har.

Vi vill ge barnen namnen  på kroppens olika delar, främst de yttre kroppsdelarna såsom, överarm, armbåge, nacke, fotled.....

Vi vill ta tillvara barnens frågor, leder det oss till inre organ kommer vi att arbeta med det.

Syfte/varför?

Vi vill ta tag i den  rörelseglädje vi upplever hos barnen för att utforska kroppen och dess delar mer ingående.

Vi vill stärka barnens kroppsuppfattning och självkänsla.

Vi vill ge barnen möjligheter att uppleva sin kropp på många olika sätt.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppmärksamma olikheter/ likheter på ett positivt sätt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Hur ?/ Metod.

Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka och reflektera över olika delar av kroppen genom ett varierat utbud av  böcker, samtal, reflektion, foto, sånger, färg och  form och öppna upp för ett lärande.  Vi kommer att sjunga "rörelsesånger",  vi kommer att arbeta med hela kroppen men även med olika kroppsdelar där vi exempelvis  fotar av ögon, öron eller det barnen visar intresse för, jämföra med varandra använda förstoringsglas.

Barnen ska möjlighet att få utforska sina sinnen och känslor genom att känna på olika material och sätta ord på känslor med hjälp av tex bilder, filmer, drama, litteratur och spel.


Dokumentation.

Vi kommer att dokumentera fortlöpande genom bilder och anteckningar.

I unikum gör vi inlägg samt publicerar våra planeringar.

Barnens alster kommer att dokumenteras och exponeras i samtycke med barnen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: