Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

´Förskolan Apelgårdens arbetsplan

Skapad 2016-09-13 13:55 i Apelgården Örebro
Förskola
Apelgårdens arbetsplan för verksamhetsåret 2016-2017.

Innehåll

 Örebro kommun, Förvaltning Förskola och Skola, Vivalla förskoleområde

Arbetsplan 2016-2017

gemensam arbetsplan för

Vivalla förskoleområde

 

 

 

 • Inledning Förutsättningar

 

 1. Vision

Verksamhetsmålen samt processen i denna arbetsplan är gemensam för förskoleområdets tio förskolor. Varje förskola beskriver i sin tur hur de ska arbeta för att nå målen och vilka verksamhetsprocesser de ska använda. Vi strävar efter samma höga måluppfyllelse i hela förskoleområdet, men vägen dit ser olika ut beroende på faktorer som barngrupp, personalens sammansättning samt hur långt man kommit i det projektinriktade arbetssättet och den pedagogiska dokumentationen.

I ett av Örebros största bostadsområden ligger tio förskolor som utgör Vivalla förskoleområde. Vivalla är en mångkulturell stadsdel med många nationaliteter. Uppdragsgivare för Vivalla förskoleområde är Örebro kommun genom Förskolenämnden. Tre förskolechefer verkar i området.                                                                                                 

Kerstin Göthberg ansvarar för förskolorna Musikanten, Hallongården och Skattkistan

Annalena Körberg ansvarar för Linden, Författaren, Apelgården och Nybacken

Lena Vogel för Sagogården, Almgården och Ökna.

 

Förskolechefer och utvecklingsledare utgör en gemensam ledningsgrupp för områdets förskolor. Ledningsgruppens uppdrag är att verka för utveckling och helhetstänk genom det kollegiala lärandet.

Örebro kommuns verksamhetsidé är att vi ständigt arbetar med Förenkla, förnya och förbättra oss i vårt uppdrag. För att lyckas behöver vi lära av varandra och samarbeta. Genom att arbeta långsiktigt och hållbart skapar vi en enklare vardag för alla. Detta är utgångspunkten för vårt uppdrag och grunden för vår medarbetarplattform och ledarplattform.

Personalens förhållningssätt ska utgå från Vägledande samspel/ICDP och ”Det goda mötet”. Lärandet baseras på Lev Vygotskijs teorier och Veli Tuomelas språkutvecklande arbetssätt. Genom projektinriktat arbetssätt synliggörs barnets lärande och utveckling.

 

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation,

innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och

undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och

ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden.

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.”

Ur Lpfö98/10, Skolverket 2010

 

 

Avstämning av arbetsplanen ska ske under verksamhetsåret nov -16, jan -17 och mars -17. Utvärdering och analys med förbättringsåtgärder ska ske i maj -17 genom frågeställningarna:

?Vad har vi gjort?

Vad var bra/mindre bra?

Hur går vi vidare/vilka åtgärder

 

      Styrdokument

 • Skollagen, Skollag 2010:800
 • FN:s barnkonvention
 • Läroplan för förskolan, Lpfö98/10
 • Örebro kommuns Övergripande Strategi och Budget, ÖSB
 • Örebro Kommuns Servicegaranti
 • Trygghetsplan, Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling
 • Vivalla/Lundbys gemensamma dokument för värdegrund, barnsyn, kunskapssyn och språkplan.          
 • Arbetsplan

 

        Förskolenämndens fyra politiskt strategiska mål

 • Hållbar tillväxt

                   - Matsvinn

                   - Giftfri miljö

 • Människors egenmakt

                   -Brukarenkät

                   -Normkritiskt tänkande

                   -Samverkan med civila samhället

 • Barn och ungas behov

                   -Vägledande sampel/ICDP

                   -Kvalitetsrapport

                   -Kollegialt lärande – likvärdig förskola

                   -Det goda mötet

                   -Brukarundersökning

                   -Samverkan förskola skola

                   -Barngruppsstorlek

 • Trygg välfärd

                    -Trygghetsplan

                    -Brukarundersökning utifrån trygghetsfrågor

                    -Sociala investeringar

                    -Kränkande behandling

                    -Servicegarantier

                    -Utvecklings/förbättringsområden utifrån brukarresultatet

                    -Utvecklings/förbättringsområden utifrån Kvalitetsrapporten

 

      2. Läroplansmål - Normer och värden

            Verksamhetsmål: I juni 2017 erbjuder förskolan en trygg omsorg, där alla barn är trygga och fria från kränkande behandling.

Process:

 • Personalen är närvarande och vägleder barnen i deras vardag.
 • Personalen är goda förebilder och bemöter alla barn, vårdnadshavare och kollegor med respekt
 • Personalen lyssnar på barnen och respekterar allas olikheter och förutsättningar
 • Verksamheten upprättar en Trygghetsplan som hålls aktuell med kartläggning, uppföljning och utvärdering
 • Alla barn ges möjlighet att utveckla glädje och meningsfullhet
 • Alla barn ges möjlighet att utveckla empati, respekt samt förståelse för allas lika värde
 • Alla barn ges möjliget att utveckla sin förmåga att reflektera och uttrycka sin åsikt
 • Alla barn ges möjlighet att utveckla respekt för djur, natur och närmiljö

 

Verksamhetsprocessen:

 1. Vi lägger till frågan ”Har vi fått in ett normkritiskt perspektiv i detta projekt?” i vår reflektionsmall.
 2.  Vi ska uppmärksamma och diskutera i personalgrupp samt barngrupp olika normer som råder på förskolan och i samhället.
 3. Högtider från olika kulturer ska finnas med i verksamheten.
 4.  Vi kommer arbeta med att alla barn ska känna sig värdefulla och vara en tillgång för förskolan. Barnen kommer mötas med glädje i dörren varje dag. Vi ska lyfta barnen genom att ta vara på deras goda egenskaper. Vi vill att barnen ska känna ett gott egenvärde. Sahand får i form av ICDP-mentor uppdraget att vägleda arbetslaget.

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.


 3. Läroplansmål - Utveckling och lärande

Verksamhetsmål: I juni 2017 präglas förskolan av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet, genom att utveckla arbetet med matematik, natur, teknik och språk i vardagliga och planerade situationer.

Process:

 • Alla barn ges möjlighet att utforska och utveckla språk utifrån sina egna förutsättningar
 • Alla barn ges möjlighet att kommunicera enskilt och i grupp
 • Alla barn ges möjlighet till ett lustfyllt lärande där deras nyfikenhet och idéer tas tillvara
 • Alla barn ges utmaningar utifrån sina intressen och förutsättningar
 • Alla barn ges möjlighet att bli medforskare i samspel i olika processer genom ett projektinriktat arbetssätt
 • Alla barn ges möjlighet att delta i reflektion kring dokumentation som synliggör projektarbeten och vardagen med hjälp av bild, text, film och bildspel. Detta ger barnen möjlighet att få syn på sin egen utveckling och sitt eget lärande 

 

Verksamhetsprocessen:

 1. Vi är lyhörda för vad barnen är intresserade av och utgår från det i vår verksamhet.
 2.  Barn och pedagoger dokumenterar och reflekterar för att föra projektet framåt.
 3. Vi lägger stort fokus på språkutveckling, Mona är den pedagog som deltagit i Velis övningar, hon delger oss andra för att sprida kunskapen vidare. Emelie tar ansvar för det fortsatta arbetet med inprint. Älgen slår ihop fruktstund och läsning, detta sker i två grupper på förmiddagen.    
 4.  Planerade aktivitetsdagar. Rutin för barn och pedagoger.
 5. Vi arbetar i mindre grupper för att ge barnen en lugnare miljö och därmed öka lärandet.

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

Analys

 Analys sker i samband med avstämningarna.

 

 

4. Läroplansmål – Barns inflytande

Verksamhetsmål: I juni 2017 ges varje barn reell delaktighet och inflytande över sin egen verksamhet, i stigande grad, utifrån utveckling och mognad.

Process:

 • Alla barn är delaktiga och har inflytande genom att pedagogerna tillvaratar deras lust att utforska och ger dem möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen
 • Alla barn ges möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer
 • Alla barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • Alla barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
 • Alla barn ges möjlighet att oberoende av etnicitet och kön beakta sina intressen och förmågor utifrån ett icke normstereotypt förhållningsätt och känna att de är en tillgång i gruppen

 

Verksamhetsprocessen:

 1. Det ska finnas en valfrihet på avdelningarna. Barnens förslag på aktiviteter ska tillvaratas och mötas av positivitet och acceptans. Apelgården består av två avdelningar men vi arbetar tillsammans och barnen får vistas där de vill utifrån mognad och trygghet.
 2.  Vårt ledord är: Ja!
 3. Ett demokratiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten, vi är många som ska samarbeta och vara tillsammans.
 4.  Ansvar för våra gemensamma saker. Apelgårdens lokal och vårt material är vi rädda om.

 

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.

 

5. Läroplansmål – Förskola – Hem

Verksamhetsmål: I juni 2017 har all personal provat nya vägar till föräldrasamverkan, där varje vårdnadshavare ges möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet över barnets utveckling.

 

Process:

 • All personal strävar efter att skapa en trygg och tillitsfull relation med hemmet
 • All personal arbetar efter ett interkulturellt förhållningssätt genom att ta tillvara på den rika mångfald som finns i området
 • Alla använder webbverktyget Unikum för att ge vårdnadshavarna insyn i förskolans arbete
 • All personal arbetar utifrån Vägledande samspel/ICDP samt ”Det goda mötet”
 • Alla vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet, inflytande och samverkan
 • Alla vårdnadshavare erbjuds inskolning och utvecklingssamtal utifrån Örebro kommuns servicegaranti

 

Verksamhetsprocessen:

 1. Unikum – få in alla vårdnadshavare.
 2. Inskolningsvykort i maj 2017.
 3. Föräldramöte i september 2016.
 4. Vårfest maj 2017.

Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

 

6. Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Verksamhetsmål: I juni 2017 arbetar verksamheterna utifrån en utarbetad tidsplan för överlämnande och mottagande till förskoleklass.

 

        Process:

 • All personal ser samarbetet med förskoleklass, skola och fritidshem som ”den röda tråden” för att stödja barnets utveckling och lärande ur ett livslångt perspektiv        
 • All personal är väl insatta i ”Tidsplan för överlämnande förskola skola”
 • Alla barn får ett tryggt avslut från förskolan och en smidig övergång till förskoleklass
 • Att kunskaper och erfarenheter utbyts mellan de olika verksamheterna

 

Verksamhetsprocessen:

 1. Emelie är ansvarig för överlämnandet mellan förskola och förskoleklass. Alla tar del av överlämningsplanen men Emelie är extra insatt.
 2.  I samband med vårfesten i maj 2016 tackas 6-åringar av.

 

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.

7. Kök – kost

Verksamhetsmål: I juni 2017 arbetar personalen i verksamheternas kök efter kommunens           styrdokument om klimatplanen, samt kommunens riktlinjer för ”Smartare Mat”       

Process:

 • Utifrån grunduppdraget
 • Barnen serveras god mat med hög kvalitet
 • Specialkost serveras vid behov
 • Öka andelen ekologiska livsmedel till 80 % år 2018
 • Välja miljömärkt och rättvisemärkt
 • Utensilier byts ut utifrån kommunens riktlinjer giftfri förskola
 • Säker förvaring av kemikalier
 • Minska matsvinnet
 • Följa miljökontorets krav och livsmedelsverkets rekommendationer
 • Följa hygieniska, näringsriktiga och ekonomiska krav

 

Verksamhetsprocessen:

 • Utensilier i plast byts till lättporslin och pannor byts mot järn
 • Tydlig kommunikation med förskolan om svinnmätning varje termin
 • Samverka med pedagoger att få barn medvetna om sina sinnen med hjälp av exempelvis Sapere metoden. Att kunna identifiera smaker är viktigt för att skapa tolerans och förståelse för nya maträtter som man har glädje av hela livet.
 • Välja varor med omsorg. MSC märkt fisk, frukt och grönt efter säsong. Laga mer vegetarisk kost. Halvera köttmängden, genom att ersätta med baljväxter och grönsaker. 

          

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.  

 Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.

8. Läroplansmål - Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetmål: I juni 2017 arbetar personalen för att säkra förskolans kvalitet med dokumentation, uppföljning och analys samt utvärdering.
 

Process:

 • All personal arbetar mot verksamhetens mål
 • All personal deltar i regelbundna reflektionsträffar tillsammans med utvecklingsledare
 • All personal är uppdaterad på var i processen arbetslaget befinner sig
 • All personal använder områdets reflektionsunderlag vid reflektionstillfällena
 • All personal använder Unikum på individ- och gruppnivå
 • All personal ger barn och vårdnadshavare förutsättningar till att vara delaktiga i utvärdering så att deras röster lyfts fram

 

 

 

    Systematiskt kvalitetsarbete-för skolväsendet, Skolverket 2015

 

De olika faserna länkar i varandra och varje fas kräver i sig en analys. Systematiken innebär att se helheten och att varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare.

 

Verksamhetsprocessen:

1. Reflektion tisdagar 1h per arbetslag tillsammans med utvecklingsledare.

2. Kontinuerlig avstämning av arbetsplanen.

3. Rutin på Unikuminlägg

 

Avstämning

Avstämning sker under november, februari och juni.

Analys

Analys sker i samband med avstämningarna.

 

Uppgifter

 • Avstämning november 2016

 • Avstämning februari 2017

 • Avstämning juni 2017

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: