Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

centraltinnehåll och kunskapskrav

Skapad 2016-09-14 09:52 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.
  • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  • Bilders funktioner och användningsområden.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkeldokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundadereflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanseratbildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar riskeroch finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: