Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 Kap 1 HT-16

Skapad 2016-09-14 15:21 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Taluppfattning
Grundskola 9 Matematik
Grundläggande Taluppfattning - Förstå hur talsystemet är uppbyggt.

Enheter - Kunna de vanligaste enheterna.

Innehåll

 

Undervisning/Tidsram

Kapitel 1 Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vårt talsystem
 • sortera tal i talmängder
 • multiplicera och dividera med hela tal och med decimaltal
 • räkna med negativa tal
 • faktorisera tal
 • skriva tal i potensform
 • räkna med potenser
 • förstå samt kunna räkna med kvadratroten
 • använda dig av Pythagoras sats

Här kommer planeringen och den har jag gjort lektionsvis. Vi håller reda på vilken lektion ni är på. Generellt så har vi 3 lektioner i veckan.

1.   DIAGNOS 1:1

2-3 2st gröna 1 märkta alla ska göra detta. Om ni hinna så gör ni de röda 2orna. Dessa är bra att komma tillbaka till om ni är snabba.

4 G-spår film potenser  Aktivitet 1:2

5   Potensuttryck. bas Exponent   1093-1100

6   1101-1107

7   1108-1113   1114-1119

8   1120-1127

9   Kvadratrötter   1128-1135   1136-1142

10 1143-1148   1149-1153   1154-1158

11 Problemsösning 1:2   P1-P7

12 Tänk Efter  1:2   T1-T7

13 DIAGNOS 1:2

14 Alla gröna uppgifter och de röda om ni hinner.

15 Kapitteldiagnos

16 Räkna mer   1232-1239   1240-1248

17 Kapiteltest

18 Något extra   Utmaningar

19 PROV

Matematikord,

talmängder, primfaktorer, naturliga tal, faktorträd, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, kvadrattal, kvadratrot, reella tal, primtal, sammansatt tal, Pythagoras sats, katet och hypotenusa.

Planering

Introduktion och start av kapitel 1
Tal
Delbarhet och primtal
Negativa tal
Tal i potensform
Läxa vid behov
Tal i kvadrat 
Kvadratrot
Rätvinkliga trianglar-Pythagoras sats
Problemlösning med Pythagoras sats
Läxa 1, 2 och 3
Pythagoras, tal och mönster
Diagnos
Repetition/fördjupning
Läxa vid behov

 

Generellt

Tänk på varje nytt tal och kapitel. Vad vill "bokens" författare att jag ska lära mig av det här. Kanske är det så att du kan göra ett eget tal som du ger till pappa och mamma. Eller varför inte utmana en kompis.

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övnings räknar. Läxorna ska vara exemplariska. Se varje läxa som ett prov. Rätta alltid varje läxa själv!!! Visa att du rättar med att skriva R efter varje tal.

Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så fråga en kompis. 

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet! I varje språk finns det regler exempelvis prioriteringsreglerna. Jag har ritat trappan för att ni ska få en bild av den ordning som leder till rätt svar.

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris för matematik år 7-9

F
E
C
A
Aspekt 2
Begrepp och Resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Aspekt 1
Problemlösning och Resonemang
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tilllämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Aspekt 3
Matematiska metoder och Resonemang
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Aspekt 4
Kommunikation och Resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och samman hang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Sammanfattning av de förmågor du påvisat under lektioner, laborationer samt examinationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: