Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2016-09-14 20:17 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Övergripande planering av svenskundervisningen i åk 2. Mycket sker i samverkan med andra ämnen.
Grundskola 2 Svenska

Vi har kommit igång bra med att läsa och skriva. Vi ska nu jobba vidare med att utveckla läsningen och skrivandet ännu mer så att du klarar av svårare böcker och att skriva längre och utförligare texter. Vi kommer även att arbeta med läsförståelse. Vi ska också träna att berätta, samtala och redovisa för varandra.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska förbereda eleverna att förstå de texter som de läser.


Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Läsa och skriva
Lässstrategier för att förstå och tolka texter
Bokstavsformande och handstil
Skapande av olika typer av texter för hand/ med i-pad. Ord och bild samspelar.
Enkel textbearbetning.
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt.
Stavningsregler

Tala, lyssna och samtala
Samtal och berättande om vardagsnära ämnen.                                                            Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Redovisa inför varandra.

Berättande texter och sakprosatexter
Texter i form av  sånger, bilderböcker, kapitelböcker och sagor.
Faktatexter för barn
Skönlitterär barnboksförfattare: Vi kommer att arbeta med några olika.

Språkbruk
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi jobbar med olika typer av texter. Vi använder pågående teman, bilder och skönlitterära texter som inspiration.

Eleverna får berarbeta sina texter på olika vis, beroende på hur långt man kommit i sin läs- och skrivutveckling. Vi kommer även att börja med att de läser och ger viss respons på varandras texter utifrån givna punkter. Det kan handla om det formella som stavning, punkt och stor bokstav samt innehåll och formuleringar.

Eleverna kommer att skriva texter, både för hand och på i-pad. Vi diskuterar stavning och meningar.

Eleverna får i samråd med pedagogen välja egna lagom svåra böcker att läsa, i skolan och som läsläxa, för att träna läsningen och få en egen läsupplevelse. De får olika uppgifter för att redovisa / bearbeta det de har läst.

Vi har samtal om aktuella, vardagsnära händelser då eleverna får återberätta samt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.
Vi samtalar om och dramatiserar ord och begrepp som uttrycker känslor.

Eleverna läser upp sina egna texter och visar bilder för varandra. De redovisar egna arbeten för varandra.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter genom att använda olika lässtrategier och visar att hon/han har förstått det viktigaste av innehållet.

Eleven kan skriva enkla texter på datorn och för hand. I texterna kan eleven till viss del använda stor bokstav och punkt. Eleven kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet. Eleven kan i viss mån ge enkla omdömen om sina texter och utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter.

Eleven kan beskriva en vardaglig händelse så att innehållet tydligt framgår. Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.

Bedömning

 • Skrivförmågan - Skrivuppgifter som eleven har gjort
 • Läsförmågan - Lyssna på elevens läsförmåga med jämna mellanrum
 • Läsförståelse - Återberätta/svara på frågor utifrån en läst text
 • Förmågan att samtala och berätta - Samtal och diskussioner med eleverna
 • Ge och ta muntliga instruktioner - Situation då eleven ger och tar muntliga instruktioner.
 • Självskattning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: