Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS Matematik åk 4

Skapad 2016-09-16 14:01 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matte för fyran. Arbete med boken Pixel och andra vektyg.
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Lgr11

Innehåll

Ämne:

Matematik åk 4

Arbetsområde:

Heltal

Statistik

Decimaltal

Geometri

Mätning

Bråk

Multiplikationoch division

Mönster

Skolår:

4

Det här ska du visa att du kan:

Visa dina kunskaper inom alla delområden

Muntligt och skriftligt förklara hur du tänker

Noggrant redovisa dina uppgifter

Förstå och använda ett matematiskt språk

Det här står i läroplanen att man ska lära sig:

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar främst med läromedlet Pixel, men även med annat material.

Använder iPad som verktyg/hjälpmedel.

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner, där det är mycket viktigt att du som elev är aktiv. 

 

Förmågor utifrån The Big Five

Analysförmåga: 
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga: 
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: 
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information: 
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar.

Begreppslig förmåga: 
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: