Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emma svenska ? Från Olsson.

Skapad 2016-09-16 14:49 i Fjällbacka Skola Tanum
Nya "Nya språket lyfter". Planering utifrån de nya kunskapskraven för åk1.
Grundskola F – 1 Svenska
Då det kommit nya kunskapskrav för åk 1 så är denna planering skapad utefter Nya "Nya språket lyfter" som är det bedömningsunderlag som skall användas i åk 1 fr.o.m. höstterminen 2016.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • Du ska lära dig bokstavsjuden och hur man ljudar kort ord. 
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.

 

Undervisning/Arbetssätt

 • Varje vecka kommer vi att jobba med "Veckans bokstav" i boken Tutti Frutti där eleven tränar både hur en bokstav ser ut, hur den låter, vad den heter och lyssna till att hitta den i olika ord mm.
 • Vi kommer i klassrummet ha mycket högläsning, både av skönlitterära böcker och av faktaböcker. 
 • Eleverna kommer att få delta i Boksamtal, där vi tillsammans diskuterar böcker, gissar handling, gissar fortsättning, målar bilder till boken, diskuterar svåra ord/begrepp och slutligen sammanfattar det vi läst. 
 • I boken Språkskrinet kommer eleven få träna sig på att läsa och skriva ord om dig själv och saker runt omkring. 

Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt goda strukturer i sitt språkanvändande.

 •  Varje vecka kommer eleven få en läsläxa anpassad efter sin egen förmåga.
 • Klassen kommer även ha ett nära samarbete med skolans Speciallärare Marianne som både kommer vara inne i klassen under olika lektioner och plocka ut vissa elever ur klassrummet och jobba i mindre grupp eller enskilt med eleven/eleverna. 
 • Då alla elever har varsin Ipad kommer detta vara en verktyg vi kommer använda mycket framförallt i början till att träna skriftspråk, göra berättelser, filmer, skriva av ord och texter mm. 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta om något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver ( versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda Ipaden som ett verktyg i din språkutveckling. 

 

UTVÄRDERING

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så att de blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförstörelse.
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för så väl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Beskrivande/ Förklarande
Åk 1-4
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: