Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2016-09-17 17:41 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Eleverna tränar på att skriva berättande texter med röd tråd. De ska lära sig skriva berättelser med tydlig början, handling och avslut. De får träna på att göra personbeskrivningar.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva berättelser. Du får träna dig på att skriva med en tydlig början, mitt och slut. Du får lära dig att använda olika skrivmallar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa… texter…tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad… På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Ur det centrala innehållet

Utifrån det centrala innehållet kommer eleverna att utveckla förmågorna

Arbetssätt och undervisning

Vi börjar med att skriva berättelser utifrån egna erfarenheter och sedan gå vidare med att skriva kring något speciellt ämne som vi har bearbetat tillsammans. Det kan t.ex. vara "den magiska spegeln" som vi alla har läst om i boken Diamantjakten och samtalat kring. Berättelsen kan också ske utifrån en bild. 

Vi gör därefter en mindmap på tavlan och skriver ner allt som eleverna kommer på.

Jag kommer att presentera en mall för eleverna; Veronica Gröntes Röda tråden-mall, där man tydligt visar hur en berättelse är uppbyggd med början, handling, problem, lösning och avslut. Även fler skrivmallar kommer att presenteras för att olika elever kan gynnas av olika mallar.


Ur kapitel 1 i Läroplanen

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro sin språkliga förmåga. (kap 1 sid 9). Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. (kap 1 sid 10)

Ur kapitel 2 i Läroplanen

Visa vad du lärt dig

Genom att eleverna läser upp sina berättelser för sina klasskamrater och lärare, så visar de att de har fått med en röd tråd i sin berättelse med början, handling och avslut. De får träna på att ge och ta respons då de jämför sina berättelser med en kompis. Jag använder modellen "Two stars and a wish".

Tidsram

Vi kommer att jobba med detta under hela detta läsår.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: