👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakgrundsmål för vardagliga situationer, Aktivitetskort, Sjöstjärnan, rev. 2020

Skapad 2016-09-19 15:45 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Aktivitetskort

Innehåll

Syfte

 • Att höja måluppfyllelsen och synliggöra vår kvalité på Laxön 

Läroplansmål ( max 5 st )

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Konkretisering av Läroplansmål

 • Vi vill att barnen utvecklar nya lekrelationer oavsett ålder, kön etc.

 • Vi vill utveckla barns förmåga att förhålla sig till gemensamma regler och kunna samarbeta.

 • Genom aktivitetskorten vill vi att barnen ska få upp ögonen för nya uttrycksformer och ämnen, som tex matematik, språk, rörelse, naturkunskap, yoga.

Undervisningsstrategier/ vad skapar vi förutsättningar?( kopplat till målen)

 • Pedagogen ska hjälpa barnet att hålla vid aktiviteten genom att locka, ladda eller på annat rama in situationen.

 • Pedagogen ska vara tydlig och introducera aktiviteten och även förklara för barnen varför vi har aktivitetskort.

 •  Pedagogen väljer ut aktivitetskort efter de ”dagens förutsättningar”, Ibland kan barnen få inflytande och vara med och välja aktivitetskort, alla barn behöver inte vara med på valkortsstunden varje gång.

 • Valkort utomhus

         

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Vi intervjuar några barn som får representera gruppen.

 • Det var sex barn varav tre flickor och tre pojkar, ett barn var 6 år, två barn var 5 år, ett barn 4 år och 2 barn var 3 år.

 

Frågor till utvärdering av aktivitetskorten  jan-feb 2020

 
1 Kan du berätta för mig om aktivitetskort? Hur gör vi?
2Vet du varför vi arbetar med aktivitetskort?
3 Vilket är viktigast för dig, att få den aktiviteten du vill eller vilka kompisar du är med?
4 Hur känner du när du får ett kort som du inte vill ha?
5 Är det något speciellt som du har lärt dig när vi har haft aktivitetskort? 
 

Utvärdering

Februari 2020

Resultat

Fråga 1: De flesta barnen vet hur aktivitetskort fungerar och berättar utförligt om hur det går till, tex att man ska vänta på sin tur.

Fråga 2: Många svarar att vi har aktivitetskort för att vi ska vara lugnt och inte springa runt. En del säger också för att man ska leka.

Fråga 3: Tre barn svarar att aktiviteten är viktigast. Två barn säger kompisar och ett barn säger båda.

Fråga 4: En del barn uttrycker att de kan känna sig lite ledsna, sura eller arga när de inte får det kortet de vill ha. De tycker ändå att det är okej att göra aktiviteten en stund. Ett barn uttrycker att det känns bra i alla fall.

Fråga 5: Barnen uttrycker att de lärt sig olika färdigheter som att skriva, bygga, rita, klippa, yoga, måla, polyglutt, matematik.

Analys

1. Vi har aktivitetskort nästan varje dag. Barnen har varit delaktiga i att välja ut aktivitetskort, att presentera och att ropa upp namn. Detta tror vi har lett till att de flesta barn vet hur de fungerar. Vi ser också att de barn som är nya på avdelningen snabbt visar förståelse för hur det fungerar.

2. Eftersom vi aldrig har sagt att vi har aktivitetskort för att det ska bli lugnare så tolkar vi barnens svar som att de tycker att det blir lugnare när vi har aktivitetskort. Inga barn svarade att det var för att prova nya aktiviteter eller för att träffa nya kompisar.

3. Några barn svarar att aktiviteten är viktigast och några att kompisar är viktigast till skillnad från förra året när alla svarade aktiviteten. Detta trots att på vi har marknadsfört aktiviteterna och varit tydliga med att barnen ska välja vilken aktivitet de helst vill göra. Att några säger att kompisar är viktigast tror vi beror på att vi har tydliga "ledare" i gruppen som många vill leka med.

4. Att barnen vågar uttrycka vad de känner tolkar vi som positivt, att de känner trygghet att berätta för en vuxen hur de känner.

Vi har varit tydliga med att barnen ska göra aktiviteten en stund och sedan får de byta, därför tror vi att de tycker det är okej.

5. Vi ser att barnen visar förståelse för vad lärande när de nämner vad de har lärt sig ad de olika aktiviteterna. Vi tror att det beror på att vi är tydliga med vad aktiviteten innebär. När vi tittar på vårt syfte så ser vi att barnen ej svarar något om de har fått nya lekrelationer eller att de har lärt sig hur aktivitetskort gåt till, tex turtagning. Vi tror att det beror på hur frågan är ställd. I svaret på fråga 1 kan vi ändå se att de har lärt sig det.

 

 

Åtgärd för utveckling

Vi måste vara tydliga med syftet att hitta nya lekrelationer i aktivitetskorten. Vi ska fortsätta med syftet varför vi har aktivitetskort så att vi är säkra på att alla barn vet varför vi gör det.

Vi behöver arbeta mer med kamratskap över de "kompisgrupper" som har uppstått.

Vi kommer att fortsätta med att "marknadsföra" de olika aktiviteterna, tex det här är matematik, språk etc, att vi visar vilken bok som boksamtalet kommer att handla om eller vilken app som gäller på lärplattan. Detta för att fokus ska flyttas till aktiviteten i stället för bästa kompisen men också för att barnen ska uppleva att de har lärt sig något.

Vi inspireras av Snäckans aktionsfråga från förra läsåret och vill prova att lägga korten upp och ner.

Ny utvärdering i januari-februari 2021

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18