Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutiner för överlämnande till förskoleklass Getingboet

Skapad 2016-09-19 17:12 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Rutiner för överlämnande till förskoleklass/skola Samverkan förskola/vårdnadshavare Skolvalet i Nacka sker under december och januari. I början på mars får vårdnadshavaren veta vilken skola deras barn ska gå i. Förskolan och vårdnadshavarna kommunicerar skolval och skolplacering för att få en bra överlämning. I samband med skolbesök och eventuella överlämningssamtal kommunicerar förskolan och vårdnadshavarna om samtalets innehåll och samarbete vid skolbesök. Förskolan använder sig av Skolverkets blankett "Förskola till Förskoleklass - Generell överföring." Denna blankett fyller vårdnadshavarna tillsammans med barnet i. Därefter lämnas denna åter till förskolan som fyller i sin del av blanketten. Därefter lämnas blanketten åter till vårdnadshavarna som är bärare av dokumentet. Samverkan förskola/skola Under höstterminen tar förskolan kontakt med eventuellt aktuella skolor. Vi önskar tidigit under året skapa en dialog för att skapa en så bra samverkan som möjligt inför övergången till ny verksamhet. När vi fått besked om vilka skolor barnen blivit placerade på tar vi kontakt med skolan för att få information om deras planerade skolbesök och eventuella överlämningssamtal. Områdets skolor har olika rutiner kring skolbesök och överlämningssamtal. Barn med beviljat verksamhetsstöd Ett överlämningssamtal sker med ansvarig pedagog och vårdnadshavare. Då överlämnas allt kartläggningsmaterial, handlingsplaner och uppföljningar, samt skolverkets kompletterande överlämningsplan. Vårdnadshavaren har sen ansvar att informera skolan och eventuellt lämna vidare materialet. Om vårdnadshavaren önskar kan ansvarig pedagog medverka vid barnets överlämningssamtal tillsammans med vårdnadshavarna. Skolverkets blankett "Kompletterande överlämningsplan". Unikum Unikum är ett digitalt verktyg som används av alla Pysslingens förskolor och skolor där barnets lärande och utveckling kontinuerligt dokumenteras och följs upp under hela förskoletiden. Vid övergång till skola som använder Unikum kan läraren följa barnets utveckling under förskoletiden. Där mottagande skola inte använder Unikum uppmuntras vårdnadshavaren att skriva ut innehållet om sitt barn och spara eller lämna vidare till skolan. Barns delaktighet Samtal med barnen sker i både liten och stor grupp, om vilka förväntningar och vilken kunskap som finns om skolan. Fr.o.m. majmånad bildar förskolan Sommarklubben, en grupp för alla blivande skolbarn.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Enligt Solveig Almroth och Hanna Heikkinen Från förskola till förskoleklass – Personalens syn på samverkan och barnens övergång mellan verksamheterna Slutsatser " Utifrån resultaten i studien kan vi dra följande slutsatser: 24  Deltagarna i studien uppfattar att samverkan oftast sker på våren och på skolans premisser. Somliga upplever att samverkan inte finns mellan verksamheterna. Deltagarna beskriver att en fungerande samverkan är när personal från båda verksamheterna träffas och planerar övergången tillsammans.  Resultateten visar att det både finns yttre och inre faktorer som påverkar hur en samverkan fungerar. Brist på planering, kommunikation, och hur samverkan prioriteras samt förskolans och skolans ekonomi är"

 

Utifrån: Överlämningar från förskola till förskoleklass T Alatalo, J Meier & E Frank visar  Studien visar att det genomförs överlämningar mellan verksamheterna. Dessa görs för att ge barnen en trygg övergång snarare än för att gynna kontinuerligt och långsiktigt lärande inom angivna målområden. Omsorg om barnen och föreställningar om skolformernas verksamhet ger avtryck på agerande och ställningstagande i överlämningarna.

 

Mål

"Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklass, skolan och fritidshemmet". Lpfö98 rev 2016.

Målkriterier

Genom att vi har haft kontakt med berörda skolor.  Där vi tillsammans med vårdnadshavare och barn förmedlat till skolan om barnets förskoletid. Tillsammans med barnen besöker vi aktuella skolor.

 

Syfte

Från augusti bildar förskolan en grupp för blivande skolbarn. Vi vill under barnens sista år på förskolan skapa en trygg grupp med vi-känsla där varje individ kan lämna förskolan med vetskap om sina förmågor och behov samt känna trygghet i dem. Barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmågan att ta hänsyn till och viljan att hjälpa andra. Förmågan att förstå allas lika värde. Förmågan att upptäcka, reflektera över och förstå sina egna och andras behov. Under våren besöker vi vi de skolor som barnen placerats i. Under vårterminen bildar denna grupp en Sommarklubb. 

 

Metod

Under året arbetar vi med att utveckla kompissolen, barnens rättigheter, respekt, solidaritet och ansvar. Vi uppmärksammar barnen på sina egna och andras styrkor, förmågor och behov. Vi erbjuder aktiviteter i mindre grupp där barnen får möjlighet att lyssna, berätta och reflektera över. Vi gör skolbesök i mindre grupper där barnen får besöka sin skola och även visa den för sina kompisar. Genom att följa årshjulet räknar vi ner tillsammans med barnen. I maj startar vi upp sommarklubben, där vi tillsammans får ett bra avslut på Smörblommetiden. 

 

 

 

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Försöken att kontakta berörda skolor gav skiftande resultat. Att starta sommarklubb och på det viset räkna ner tillsammans med barnen och göra sista tiden på Smörblomman till en rolig och händelserik tid tror vi är en bra metod.

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Barnen har visat och uttryckt glädje, sorg och förväntan.  De har samtalat med varandra och oss pedagoger om tiden på Smörblomman och tiden som ska komma framöver. Vi upplever att det är en grupp trygga barn som lämnar Smörblomman, där varje individ vet att det är viktigt att lyssna och bli lyssnad på. Att varje individ har känt trygghet i att berätta, uttrycka och fundera.

 

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kan vi på ett enkelt och bra sätt starta ett samarbete med berörda skolor, där vi använder oss av "gamla"Smörblommor för att på så sätt förbereda kommande skolbarn? t.ex. brev, besök. (Se Video med Professor Sue Dockett).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: