Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning HT 17

Skapad 2016-09-20 11:50 i Svärdsjöskolan Falun
Taluppfattning och tals användning
Grundskola 9 Matematik
"Innehållet i kunskapsområdet "Taluppfattning och tals användning" omfattar kunskaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna successivt får möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde, fördjupas deras förståelse och uppfattning av tal och olika räknesätt." Hämtat från kommentarmaterialet till kursplanen i matematik, Skolverket Margareta Olofsson och Maria Sundberg ht-16

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2

  • Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
  • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
  • Använda det svenska språket i tal och skrift.
     

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

  •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 •  hur vårt talsystem är indelat i grupper.
 • utför beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper och begreppen i kapitlet.

 

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

  • Vi kommer att arbeta med Z- boken sidan 6 - 57  Vi kommer att ha genomgång inför varje nytt avsnitt och sedan löser vi några uppgifter tillsammans ( nivå 2). Därefter jobba du med valfri nivå, tänk på att utmana dig själv

  • Vi har en planering där det framgår när vi har genomgång av nytt arbetsområde och vilka uppgifter som ska göras.
  • Vi kommer att fokusera extra på någon förmåga vid varje lektionstillfälle bokstäverna P, B, M och K visar vilken förmåga som vi fokuserar på, se veckoplaneringen och beskrivning av förmågorna ovan. 

  • Vi kommer att arbeta i med problemlösningsuppgifter, Vid problemlösning använder vi EPA metoden, man börjar med att sätta sig in problemet enskilt för att sedan diskutera i par och avslutningsvis alla.

  •  Vi tittar på en film som finns till varje nytt avsnitt för att befästa olika metoder att lösa problem. Dessa filmer kommer också att finnas på Unikum bloggen
  • Vi kommer att diskutera kring färdiga lösningar och olika problem samt bedöma kvalité och betygsnivå på de olika lösningarna.
  • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering
  • Du kommer att få ta ansvar för att du ligger i fas med planeringen, det vill säga har du varit ledig borta så har du på din planering vad som ska vara klart till nästa lektion.( träning inför Gymnasiet).

 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • formulera och lösa problem inom arbetsområdet taluppfattning och tals användning med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)                                                  följande begrepp ska du kunna när detta avsnitt är klart: Naturliga tal, Hela tal, Negativa tal, Rationella tal, Irrationella tal, Reella tal, Decimaltal, Motsatta tal, Potenser, Bas, Exponent, Tiopotenser, Grundpotensform, Prefix

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ex metod för att beräkna med negativa tal och tal i potensform (metod, M)

  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K)

   

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 

Exempel på bedömning:

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering.

Vissa vecka kommer du att få jobba en lektion med problemlösnings uppgifter.

 Kontinuerlig feedback ges muntligt på lektioner.

Vi kommer även att göra en gruppuppgift där du tränar att resonera och argumentera för ditt lösningsförslag.

 

 

4. MÅLDIALOG

Konkretisering av mål

 •  Du kan lösa problem inom de aktuella områdena
 •  Du kan beskriva och använda matematiska begrepp inom de aktuella områdena
 •  Du kan utföra beräkningar inom de aktuella områdena
 •  Du kan kommunicera om de aktuella områdena

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K) 
   
 •  

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

begrepp ska du kunna när detta avsnitt är klart: Naturliga tal, Hela tal, Negativa tal, Rationella tal, Irrationella tal, Reella tal, Decimaltal, Motsatta tal, Potenser, Bas, Exponent, Tiopotenser, Grundpotensform, Prefix
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

Ex metoder för beräkning negativa tal och beräkning av potenser.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

Vi kommer att diskutera kring färdiga lösningar och olika problem samt bedöma kvalite och betygsnivå på de olika lösningarna.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: