Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fria leken på Vasaskolans fritidshem

Skapad 2016-09-21 10:38 i Vasaskolan Ludvika
Synliggöra barnens utveckling genom den fria leken.
Grundskola F – 6

Genom fri lek får eleven…

 • välja på olika lekmiljöer som till exempel ateljén, byggrum, köket, klassrummen och skolgården
 • tid, plats och material samt stöd och uppmuntran från oss vuxna

 • ta eget ansvar för sina val. 
 •  tillsammans med andra bestämma vad de skall leka och lekens regler
 • 
 möjlighet att fritt välja kreativt arbete, dansa, spela spel, leka rollekar, spela fotboll och leka ute
 •  ta hänsyn till varandra och ta ansvar för material 
 •  genomföra sina idéer tillsammans med vuxna eller ensamma om de vill det
 • 
 träna på att lyssna på varandra och följa regler  
 • 
leka med andra, ta eget ansvar och genomförande av idéer

Innehåll

Syfte

Syftet med den fria leken är att...

Skapande arbete ock lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.(LGR11,Kap:1)

Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck, lekmaterial är deras verktyg. Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel och tur tagande.

Innehåll

Leken vävs in i det dagliga arbetet då möjlighet ges att tillägna sig ett lustfyllt lärande samt att bearbeta yttre intryck.

 

Så här ska vi arbeta

Detta sker genom dagliga fria lekstunder på fritids. Vi erbjuder barnen aktiviteter men vill de heller leka fritt får de det. När vi inte har aktiviteter finns det tid för fri lek där eleven ges möjlighet att välja utifrån behov och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: