Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv; skriva nyhetsartikel, ht-16, åk 5

Skapad 2016-09-22 22:47 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skriva nyhetsartikel, åk 5 (återberättande text). Vi studerar hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka språkliga drag som utmärker en artikel, om fakta/åsikt och partisk/opartisk artikel, elevbedömning av skrivna nyhetstexter och skriva en egen nyhetsartikel. Arbetet sker under några veckor. Vi arbetar gemensamt, i mindre grupp och enskilt.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska träna på att skriva som en journalist! Under v 35 - 43, ht-16, ska du lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka typiska språkliga drag den har, jämföra olika texters kvalité med varandra och skriva en egen tidningsartikel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde ska du träna på att kommunicera och formulera dig i skrift, utifrån hur en tidningsartikel är skriven. Du ska träna på att anpassa språket efter tidningsartikelns syfte, mottagare och sammanhang. Du ska lära dig om hur en artikel är konstruerad utifrån layout och språkliga drag, för att sedan skriva en egen nyhetsartikel.

 

Bedömning - vad och hur

 

Kunskapskrav Svenska, åk 4-6. Lgr-11:

Skriva texter

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt välfungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll,väl fungerande struktur samt god språklig variation.

 

Skrivregler

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

 

Kombinera text & annan estetik

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Ge omdömen om & bearbeta text

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

 


Vad

Bedömning sker av elevens nyhetsartikel, elevens skrivprocess och respons.

 

I elevens nyhetsartikel bedöms:

* rubrik

* ingress. Några meningar som ger information om vad? när? var? vem/vilka?

* brödtext, som ger ytterligare/mer fördjupad information om nyheten: vad? när? var? vem/vilka? hur? varför? konsekvenser? 

Innehåller texten den information som behövs och är den relevant?

* hur tal återges (vad någon sagt): som direkt tal  (med talstreck och vem som sade det) och indirekt tal (berättar vad någon sade).

* verbform, ska vara skrivet i preteritum (dåtid) t ex hände, rånade, sköt.

* hur namn och personliga pronomen används i texten. Personliga pronomen ska vara i tredje person (han, hon, den, det, dem). 

* hur fakta eller åsikter används i artikeln. 

* hur eleven konstruerar/bygger meningar t ex ordföljd, meningsbyggnad, variation av ord t ex tidsorden, korta-långa meningar.

* användning av stor bokstav vid ny mening och vid namn, och att skiljetecken används på rätt sätt.

* stavning

* att signatur finns med och var denna är placerad i texten (enligt layout).

* hur väl bilden samspelar med texten.

* hur väl bildtexten samspelar med bilden.

 

Hur:

 • Under min handledning när du arbetar med din nyhetsartikel.
 • Jag läser din text under arbetets gång, för att ge respons/feedback.
 • Jag läser din färdiga text för att bedöma hur det har gått, och ger då formativ bedömning - vad gick bra och vad behöver du träna mer på framöver.Undervisning och arbetsformer

Centralt innehåll (Lgr-11):

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • genomgångar
 • se på film, sli.se
 • läsa tidningsartiklar (i skolan genom olika uppgifter, Veckans nyhet-läxa)
 • övningsuppgifter i Zick-Zack Skrivrummet åk 5: layout, språkliga drag vad gäller rubrik, verb, personliga pronomen och namn, fakta-åsikt, opartisk-partisk, elever bedöma olika textexempel för att se vad är bra/mindre bra i texterna.
 • studera och jämföra olika nyhetsartiklars kvalité (modeller). Även göra detta i relation till kunskapskraven för att tydliggöra dessa genom exempel för eleverna, så att kunskapen och förståelsen för kunskapskraven kan öka.
 • skriva en egen nyhetsartikel, arbetet sker enligt skrivprocessens olika steg: 1. planera texten 2. skriva utkast 3. bearbeta texten  4. Få och ge kamratrespons  5. Bearbeta texten ytterligare  6. Få lärarrespons  7. Bearbeta texten. 8. Renskriva + bild och bildtext. 9. Publicera på Unikum. Utvärdera arbetet.10. Lämna in arbetet till sv-pedagog.
 • Ge och få respons av en klasskamrat.
 • Få respons/feedback av lärare.
 • Få formativ bedömning av sitt arbete.Begrepp

 • rubrik
 • ingress
 • brödtext
 • signatur
 • bild, bildtext
 • direkt tal
 • indirekt tal
 • fakta
 • åsikt
 • opartisk
 • partisk

 

Uppgifter

 • Skriva egen nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Sv; skriva nyhetsartikel, ht-16, åk 5

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är helt säker
Rubrik
Min förmåga att göra en passande rubrik. Lockar rubriken till läsning? Stämmer den med innehållet? Innehåller rubriken någon form av ordlek (t ex rim, alliteration, ordspråk)
Ingressen
Sammanfattar den artikeln? Svarar den på frågorna vem, var, när och hur?
Brödtexten
Min förmåga att förklara och beskriva nyheten mer fördjupat och förklarande. Finns det detaljer om händelsen? Kommentarer från inblandade personer (tal)? Fakta? Åsikter?
Bilden och bildtexten
Finns det en bild? Passar den till innehållet? Passar bildtexten till bilden? Får man veta vem som gjort bilden/fotot?
Signatur
Skriver jag signatur på rätt sätt?
Direkt tal och indirekt tal
Hur säker känner jag mig att skriva direkt tal i en text? Indirekt tal?
Verbform preteritum
Hur säker är jag på att skriva verb i preteritum? (dåtid)
Pronomen
Hur säker är jag på att använda tredje person (han, hon, den/det, dem) på korrekt sätt i texten? Att använda namn korrekt i texten?
Varierade meningar
Hur säker är jag på att variera ord och meningar i texten? Varierar jag meningarnas längd, långa-korta meningar?
Tydlig innehåll
Hur säker är jag på att förklara innehållet tydligt i mina meningar?
Stavning
Hur säker känner jag mig när jag stavar vanligt förekommande ord?
Stavning
Hur säker känner jag mig när jag ska stava "svårare" ord, t ex ljudstridig stavning vokalljud t ex o-å, e-ä
Stor bokstav
Har jag alltid stor bokstav i början av mening och vid namn?
Skiljetecken
Skriver jag ut skiljetecken i slutet av mening? . ? !
Meningsbyggnad
Kan jag bygga upp korrekta meningar, t ex att orden i meningarna kommer på rätt plats i meningen (ordföljd)?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: