Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-09-25 19:24 i Björklinge skola F-2 Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv. Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss alla!

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Se nedan 

 

Centralt innehåll

Se nedan

 

 

Kunskapskraven

Se nedan

 

 

Undervisning och bedömning

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
Du kommer att få använda dig av pedagogiska program på din ipad.
Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
Du kommer att få spela olika matematikspel.
Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar, centikuber, våg etc.
Du kommer att få arbeta med vår mattebok på olika sätt.

 Redovisningsform

Under arbetets gång ska du redovisa det du lärt dig genom att göra diagnoser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer målen genom att se hur du arbetar enskilt och i grupp och hur du löser och förklarar dina uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-100 Delar upp 1-10 Tallinjen 0-100 Talgrannar 0-20 Taluppfattning 0-20
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser Delar upp 1-20 Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental och tiotal Våra siffrors utveckling Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal En annan än vår kulturs matematiska symboler
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200 Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egan geometriska mönster Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100 Skutträkna 2, 5 och 10
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Cirkel, kvadratr, rektangel och triangel
Punkte, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter Äldre måttenheter Hel- och halvtimmar Klockans delar
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl Äldre måttenheter' Kvartar
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa ett värde i en enkel tabell eller ett enkelt diagram
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal Proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritande och/eller skriftligt Konstruera egna problem
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: