👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ödlegruppen Grön

Skapad 2016-09-26 10:41 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Utifrån barnens överenskommelser/undervisningsfokus upprättas denna PP. För att barnen ska få det de har rätt till och för att det ska kunna utvecklas i sin fulla potential.

Innehåll

Strävansmål:

 • Utmana barnen i sin förmåga att förmedla tankar.
 • Utmana barnen i sin förmåga att undersöka och se samband.
 • Utmana barnen i sin förmåga att reflektera och utforska.
 • Utmana barnen i sin förmåga att föra och följa resonemang.

VAD ska utvecklas/utmanas?

De förmågor vi vill utmana barnen vidare i är att uttrycka och förmedla tankar, reflektera, undersöka, se samband samt reflektera. Utforska, föra och följa resonemang. För att utmana dessa förmågor krävs de olika objekt såsom vår innemiljö med material, och även vårt uterum/närmiljö.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Ödlegruppen är en grupp som består av sex barn och samma pedagog. För att skapa en kontinuitet kommer denna grupp att se likadan ut under en längre tid. Ödlegruppen är en grupp som sattes utefter barnens förmågor och intressen. I denna grupp kommer vi att tillsammans med barnen utmana dem vidare i sin kompetens och här ge dem möjlighet till att utvecklas.

Förberedelser:

Pedagogerna i arbetslaget har tillsammans satt dessa grupper utefter barnens förmågor och intressen. Tillsammans har vi pedagoger skapat en finplanering som visar vart barngrupperna ska befinna sig under förmiddagarna. Material kommer att se olika ut beroende på vilken aktivitet som kommer att genomföras. Pedagogen kommer att förbereda och läsa på om de olika aktiviteterna. När det är dags för de olika aktiviteterna kommer pedagogen att plocka fram de material som behövs.

 

Aktiviteter:

-Olika pedagogstyrda aktiviteter/lekar

-Utforska och upptäcka av utemiljön

-Experiment 

-Utforskandet av bokstäver och siffror 

-Känslor 

 

 

Efterarbete:

Pedagogen kommer att tillsammans med barnen skriva lärloggar på det förändrande kunnande som sker hos barnen. Vi kommer även tillsammans med gruppen att dokumentera de som har hänt i grupperna. Pedagogerna kommer tillsammans att reflektera hur lärandet slår an på varje barn under våra arbetslagsmöten. Pedagogen kommer att under olika tillfällen gå igenom varje planering och se om något behöver ändras utifrån de nuläge som barngruppen befinner sig i.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016