Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgymnastik

Skapad 2016-09-27 10:42 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 3 Svenska Idrott och hälsa
Vi vill uppmuntra eleverna till rörelse, samarbete, kunna förhålla sig till regler och erhålla kroppskännedom i form av olika aktiviteter inne som ute.

Innehåll

Varför ska vi uppmuntra eleverna till rörelse & samarbete?

Vi ska lära om detta för att; Eleverna ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Eleverna ska utveckla sin förmåga till samarbete samt klara av att förhålla sig till regler i lekarna. Eleverna ska utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Vad ska jag som elev lära? 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

De ska även ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ensvar i verksamheten.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull verksamhet. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Undervisningen i fritidshem ska vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Vilka förmågor får vi möjlighet att utveckla 

Elevernas förmåga till samarbete. Elevernas förmåga att planera och genomföra, ta ansvar.

Arbetssätt, hur ska vi lära oss?

Eleverna ska vara med och påverka vilka aktiviteter / lekar du vill gör under fritidsgymnastiken. Detta genom att lämna förlag under fritidsrådet eller ge möjlighet för eleverna att spontant komma med förslag under fritidsgymnastiken.

Eleven ska vid ett tillfälle få vara med och planera upp en egen aktivitet som eleven själv eller tillsammans med en kompis håller i för övriga elever på fritids.

Genom att ha ett varierat utbud av aktiviteter och lekar som utgår från elevernas intresse uppmuntrar vi till rörelseglädje.

Genom att vi pedagoger stöttar och hjälper eleverna i deras planering och organisering av olika aktiviteter/ lekar de ska genomföra. Stötta och förklara på ett begripligt sätt vad som förväntas av deltagarna i varje enskild aktivitet samt vilka regler eleverna har att förhålla sig till och vad leken går ut på. Vi arbetar med att eleverna ansvarar för olika aktiviteter.

Elevinflytande

Eleverna får möjlighet att påverka och vara med och bestämma vilka aktiviteter/ lekar de vill ha under fritidsgymnastiken.

Eleverna får möjlighet att påverka genom att tillsammans med pedagog planera och genomföra en egen aktivitet / lek under fritidsgymnastiken. Eleverna får själva besluta om de vill delta på fritidsgymnastiken.

 

Utvärdering

Unikum

Dagliga samtal med eleverna

Egen utvärdering / enkät 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: