Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Problemlösarna ht-16

Skapad 2016-09-27 16:18 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik Biologi Svenska Fysik Kemi Svenska som andraspråk Samhällskunskap Teknik
Problemlösarna – Sveriges störigaste klass! Varför inte jobba som ingenjör - på riktigt! I detta projekt, som utgår från verkliga uppdrag från svenska teknikföretag, får du chansen att prova på att ingå i en projektgrupp och utveckla en idé. Kanske er idé kommer att användas? Problemlösarna knyter an till flera ämnen, men här huvudsakligen Te, Sh, Sv

Innehåll

Mål och syfte

Syfte med detta arbete är att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (te)
 • identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (te)
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (te)
 • värdera konsekvenser av nymodigheter för individ samhälle och miljö (te)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (sh)
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (sh)
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (sv, sva)
 • anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang (sv, sva)

 

Arbetssätt

Arbetet är uppdelat i tre steg:

 1. Förberedelse: Hur man jobbar med projekt och beskrivning av produktutvecklingscykeln. Välja uppdrag.
 2. Uppdragsarbete: Att arbeta metodiskt med ingenjörsuppdragen. Tips och stöd finns på Problemlösarsiten (https://sites.google.com/a/faladsgardenlund.se/problemloesarna/) och och på Problemlösarnas sida (http://problemlosarna.nu/)
 3. Redovisning: Varje elevgrupp ska spela in en film som laddas upp på Problemlösarnas sida. Filmen ska vara max 3 minuter.

Arbetet saxas med kamratrespons för att nå det optimala resultatet. Kom ihåg att det är ett klassamarbete och att alla bidrag ska förbättras. 

 

Redovisning och bedömning

Varje grupp redovisar sin film för i den egna klassen och berättar om arbetsprocess och tankar bakom idén. Efter eventuell bearbetning laddas därefter bidraget upp på Problemlösarnas site.

Presentationen och innehållet bedöms i Sh, NO och Sv. 
I en avslutande skriftlig uppgift bedöms Te och Sh.
Se matrisen!

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Sv Ma Sh Bi Tk Ke SvA
Problemlösarna

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej utfört
NO asp 1, Sh asp 1, Sv asp 13
Muntlig redovisning
Eleven kan redogöra för frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle med enkla resonemang utifrån olika perspektiv.
Eleven kan redogöra för frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle: - med utvecklade resonemang - med relativt väl underbyggda argument - växlar i förhållandevis stor utsträckning mellan olika perspektiv
Eleven kan redogöra för frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle: - med välutvecklade resonemang - med väl underbyggda argument - växlar i stor utsträckning mellan olika perspektiv
Te Aspekt 7
Påverkan på individ, samhälle, miljö Skriftlig uppgift
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Sh Aspekt 3
Använda begrepp Skriftlig uppgift
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Sh Aspekt 4
Påverka och påverkas Skriftlig uppgift
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: