Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Luft vatten

Skapad 2016-09-27 16:18 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Förskola
Ett lustfyllt lärande med matematik.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Anna Kärre beskriver i sin bok "Lekfull matematik i förskolan" vikten av vårt förhållningssätt och föreställningar kring matematik. För att kunna använda matematik på ett naturligt och lustfyllt sätt krävs det att vi ser matematiken i vardagen utifrån barnens intressen. När barnen upptäcker t.ex. en spindel kan vi hjälpa barnen att uppmärksamma detaljer såsom att spindeln har åtta ben eller hur många ögon den har. I alla vardagliga situationer finns det möjlighet att använda barnens nyfikenhet som grund för att upptäcka matematik. Pedagogerna benämner vad barnen ser och befinner sig.

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

Vi skapar grunden för att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga genom att ge de verktyg till att förstå sin omvärld. De utvecklar sin matematiska förmåga båda genom att känna det med kroppen såsom nu befinner du dig under bordet. Men också genom att utgå från sitt intresse, är det ett barn som är intresserad av att göra sandkakor hjälper vi barnen att få förståelse för hur man kan göra en sådan. 

När vi gör matematik till lustfyllt får barnen möjlighet att upptäcka olika samband mellan t.ex. mörk sand och stabilitet. När jag släpper bilen så åker den neråt. 

Barnen utvecklar förmågan att konstruera t.ex. bygga ett torn och en kaka.

Barnen ges möjlighet att upptäcka matematiken i sin omgivning, t.ex. storlek, mönster och yta.

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Vi ser progressionen i kontinuiteten i lärloggarna och i våra utvärderingar.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Barnen visar på ett intresse för att upptäcka sin omgivning, genom att vara en nyfiken och medforskande pedagog kan vi utmana barnen där de befinner sig. Barnen utforskar sin omgivning efter deras förmåga där vi vägleder, benämner och utmanar. 

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Pedagogerna är nyfikna på vad barnen gör och utforskar, vi benämner och utmanar barnen därefter. I miljön finns mängder av material som man kan använda ur ett matematiskt perspektiv såsom sortering, klossar att bygga med och allt runt omkring. 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Resultatet har visats i barnens matematiska progression som har synliggjort i lärloggar och i vardagsarbetet. Barnen har visat en naturligt förhållningssätt till matematik. 

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering: Vi har använt matematik som en naturlig del i vår vardagsarbete. Barnen stimuleras systematiskt i sitt förhållningssätt till matematik i deras vardag. Barnen utforskar matematik med alla sina sinnen. Vi pedagoger stödjer och hjälper barnen vidare i sin matematiska utveckling genom att benämna och ställa öppna frågor som får barnen att reflektera kring matematik. Vi har tillfört olika material som utvecklar matematik t.ex. nya klossar och geometriska former. 

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: