Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2016-09-28 12:22 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Matematiken är flera tusen år gammal. Genom att lösa de problem som uppstått i vardagen har matematiken utvecklats. Genom att arbeta med matematik på olika sätt ska du få utveckla din matematiska förmåga.

Innehåll

Elevens del

Elevens mål

Du ska kunna:

 • använda olika matematiska begrepp
 • lösa enkla multiplikationsuppgifter
 • lösa enkla divisionsuppgifter
 • addera med tresiffriga tal
 • subtrahera med tresiffriga tal
 • hela den analoga klockan
 • förstå digital tid
 • förklara och argumentera för hur du löser matematiska problem
 • utföra enkla mätningar av längder, volymer och tider
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att prata mycket matematik för att tillsammans lösa uppgifter. Då får vi också reda på hur andra i klassen tänker.

Vi arbetar med problemlösning, mattebok, olika slags spel, konkret materiel och annat vi stöter på som har med matematik att göra.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • förstå och använda dig av olika matematiska begrepp
 • diskutera om och argumentera för matematiska metoder och lösningar
 • lösa multiplikationsuppgifter
 • lösa uppgifter med division
 • lösa additionsuppgifter med tresiffriga tal
 • lösa subtraktionsuppgifter med tresiffriga tal
 • tala om hur mycket klockan är 
 • förstå digital tid
 • utföra enkla mätningar av längder, volymer och tider
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

Reflektion

Du kommer att ha utvärderande övningar emellanåt då du själv får reflektera över din inlärning, olika moment och ge förslag på vad du behöver öva mer på.

Lärarens del

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: