Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kiwi SVA

Skapad 2016-09-28 20:49 i Marnässkolan Ludvika
Pedagogisk planering för kiwipassen. Vi arbetar kiwiinspirerat med elevernas läsinlärning.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Att lära sig läsa innebär inte bara att kunna läsa med flyt, utan också att veta vad man har läst. När vi arbetar med Kiwi tränar vi på läsflyt, ordförråd, läsförståelse och att samtala om texter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • sambandet mellan ljud och bokstav.
 • att använda lässtrategier.
 • att använda skiljetecken samt stor och liten bokstav.
 • att läsa med flyt och inlevelse.
 • att lyssna och återberätta.
 • några barnboksförfattare och illustratörer.
 • att läsa olika typer av texter.
 • fler ord och begrepp.
 • förstå vad texten handlar om.
 • samtala om texter.

Hur ska vi lära oss detta?

 

Vi ska lära oss detta genom att vi:

 • i läsgrupper läser texter av olika slag.
 • har samtal om bilder.
 • samtalar om textens budskap och uppbyggnad.
 • pratar om nya ord och begrepp kopplade till bilder och text.
 • gör uppgifter kopplade till texten.
 • har gruppdiskussioner kring storbok.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • Läsa med flyt genom att använda lässtrategier. 
 • om du förstår vad du läst så att du kan kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet.
 • prata om vad som är viktigt i texten och jämföra med något du själv har varit med om.
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du gör ditt kiwijobb.
 • stava vanliga ord rätt när du gör ditt kiwijobb.
 • kombinera din text med bild när du gör ditt kiwijobb.
 • ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • prata om vardagliga händelser så att andra förstår.
 • ge och ta instruktioner angående ditt kiwijobb.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan när du:

 • läser texter i läsgrupper.
 • diskuterar bilder och texter i kiwiböckerna.
 • deltar i de gemensamma diskussionerna om storböckerna.
 • genomför uppgifterna till texterna enligt anvisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

SvA
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Målet är uppnått!
På god väg.
På väg.
Läsflyt och lässtrategier
 • SvA   3
Du kan läsa elevnära texter med flyt och använder lässtrategier på ett i huvudsak bra sätt.
Du kan läsa enkla elevnära texter men fastnar och behöver läsa om vissa ord. Du använder lässtrategier på ett ganska bra sätt.
Du kan läsa enkla ord och meningar.
Återge innehåll - läsförståelse
 • SvA   3
Du kommenterar och återger några för dig viktiga delar av innehållet och visar på så vis grundläggande läsförståelse.
Med hjälp av frågor från pedagog kan du kommentera och återger några delar av innehållet.
Med hjälp av raka frågor från pedagog kan du svara på frågor om innehållet.
Prata om budskap i texter
 • SvA   3
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och jämföra med egna erfarenheter.
Du kan föra enkla resonemang om tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt och kan jämöra det med någon egen erfarenhet.
Du svara på frågor om tydliga budskap i texter. Du kan ibland jämföra med någon enstaka egen erfarenhet.
Ge och ta instruktioner
 • SvA   3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan ta enkla muntliga instruktioner.
Du behöver mycket hjälp för att förstå en muntlig instruktion.
Stor bokstav, punkt, frågetecken och stava vanliga ord.
 • SvA   3
Du kan i texter använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du använder ofta och som är vanliga i elevnära texter.
Du använder ibland stor bokstav och punkt och kan stava vissa vanliga ord.
Du vet när man använder stor bokstav och punkt, men behöver ofta påminnas för att komma ihåg att göra det.
Kombinera text med bilder.
 • SvA   3
Genom att kombinera dina texter med bilder kan du till viss del förstärka och förtydliga dina budskap.
Du kan kombinera dina texter med bilder och ibland förtydligar och förstärker den ditt budskap.
Du kan med hjälp av pedagog kombinera dina texter med bilder.
Prata om elevnära frågor.
 • SvA   3
 • SvA   3
Du har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samta om elevnära frågor och ämnen. I samtalen kan du ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du har ett ordförråd som ibland räcker till för att användas i samtal om elevnära frågor. I samtalen kan du antingen ställa frågor, ge kommentarer eller framföra egna åsikter.
Med det ordförråd du har nu kan du svara på enkla frågor om elevnära ämnen.
Berätta om vardagliga händelser.
 • SvA   3
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Med hjälp av lite frågor från pedagog kan du berätta om vardagliga händelser så att innehållet till viss del framgår.
Du kan svara på enkla frågor om vardagliga händelser.
Uppmärksamma språkliga missförstånd.
 • SvA   3
Du kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydligande.
Du kan ibland uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då ibland om förtydligande.
Du visar vid vissa tillfällen att du inte förstår, men har svårt att be om förtydligande.
Gör sig förstådd.
 • SvA   3
Vid samtal använder du i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Vid samtal kan du ibland göra dig förstådd.
Du gör dig förstådd när du svarar på frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: