Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Min faktatext"

Skapad 2016-09-29 09:56 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Som fortsättning på beskrivande/berättande text ska du nu få möjlighet att förbättra och fördjupa dina kunskaper och förmågor genom att skriva en faktatext
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Hm...? Hur många olika faser har månen? Nu ska du söka fakta omkring just det område, person, djur med mera, som du är nyfiken på och samtidigt få kunskaper om hur en faktatext skrivs.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte
Nu får du tillfälle att förbättra och vidareutveckla förmågan att beskriva genom att nu formulera en faktatext.  Syftet är att du dels beskriver det område du själv är intresserad av och ger mottagaren en tydlig och sann information om det du vill beskriva.  Du använder ett skriftspråk som är anpassat till lärområdets mål. Genom lärområdet kommer du också få möjlighet att lyssna till kamraternas arbeten och på så vis få ytterligar omvärldsförståelse.

Lärområdet kommer även ge dig möjligheter att utveckla ny ord och begrepp samt utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor och hur du använder digitala kommunikationsverktyg.

Vi inleder lärområdet gemensamt och tillsammans gör vi bland annat en faktatext. Du kommer få individuellt stöd på olika sätt ch genom att du under lärområdets gång både ger och får  kamrat -och lärarrespons får du också chans att förbättra och stärka din förmåga att beskriva och informera.

Innehåll

Följa och svara på stödfrågor

Formulera en faktatext

Använda digitalt verktyg

Redovisa arbetet (Olika valmöjligheter)

källhänvisar

Respondera (ge och ta emot)

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska eleven utvecklat sin förmåga att

 • skriva fakta text
 • utveckla och fördjupa sin ord-och begreppsförståelse
 • hämta information
 • dokumentera källhänvisning

Bedömning sker främst som formativ bedömning genom hela lärområdets gång.

Vi ser hur de hanterar och använder stödfrågorna när de skriver den slutliga faktatexten där förmågorna synsliggörs.

För att eleverna kontinuerligt ska kunna förbättra sin text skrivs arbetet i googledrive/dokument där vi lärare kontinuerligt ger feedback på elevernas förmåga att beskriva det de valt att beskriva. De ges också möjlighet att ge och ta emot kamratrespons som möjlighet till textförbättring

 

Konkretisering av mål

Vi exemplifierar och modellerar vad som är typiskt för en faktatext.

Språkliga strategier för texten och hur de ska se ut samt att vi tillsammans med eleverna arbetar fram frågor som kan användas som stöd för att visa på vad som kännetecknar en faktatext.

Arbetssätt

Vi kommer framför allt lägga grunden för ett tillåtande klimat i klassrummet där alla uppmuntras till att komma till tals utifrån ett empatiskt och lågaffektivt bemötande, i en kultur som ger plats för och tillvaratar olikheter. Vi har nära och täta återkopplingar.

 • Lärområdet startar med att eleverna spontant skriver/säger det de kan om faktatext.
 • När de redovisat sina svar presenterar jag lärområdet och eleverna få sätt rubriken på lärområdet.
 • Tillsammas samlar vi ihop elevernas förslag på vad som är väsentligt för en faktatext som sedan blir en mall att utgå från.
 • Vi tittar på ett YouTube- klipp
 • Jag modellerar (tillsamman med de elever som önskar) en kort faktatext utifrån vår gemensamma stödmall.
 • Eleverna fyller i stödmallen eller mindmapen.
 • Eleverna gör sin text med stöd av den mall de valt.
 • Lärområdet kopplas till SO/hi lärområdet

Dokumentation

Eleverna ges möjlighet att göra en självskattning utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i samband med uppstarten av lärområdet samt när lärområdet avslutats.

Berörd lärare gör en mer summativ bedömning vid lärområdets slut och tillsammans med eleven en formativ bedömning. Därefter gör en summativ bedömning av hur valda metoder fungerat och hur vi kan utveckla vår pedagogik.

Dokumentation och bedömning sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
"Min faktatext"

Rubrik 1

OBS! KOPPLINGARNA ÄR FRÅN GRUNDSKOLANS KURSPLAN SV/SVA
Nivå
Du skriver en faktatext där allt är sant och med tydligt innehåll (anpassar till texttypen) Du formlerar och använder specifika begrepp i din faktatext.
Nivå
Du tar emot respons och bearbetar och förbättrar din text. Du ger respons som är förslag på förbättringar.
Nivå
Du redovisar ditt arbete muntligt oc då enskilt, inför liten grupp ellerinför hela gruppen.
Nivå
Du söker och väljer information och resonerar kring källans användbarhet (trovärdighet och relevans)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: