Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter

Skapad 2016-09-29 10:37 i Hällaryds skola Karlshamn
Vi arbetar med återberättande texter med hjälp av läromedlet Zickzack.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med återberättande texter under några veckor.

Innehåll

Kursplanens syfte

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att arbeta med återberättande texter i 4 steg enligt nedan:

1. Gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text. Vi tränar på att skriva inledningar och att återge händelser i kronologisk ordning samt att binda ihop texter med hjälp av varierande sambandsord.

2. Vi arbetar med språkliga drag som används i återberättande texter t ex personliga pronomen, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.

3. Vi tränar på att bedöma återberättande texter utifrån vad vi lärt oss om dem. Eleverna får planera en återberättande text och sedan berätta den muntligt för en kamrat som ger respons.

4. Varje elev planerar och skriver på egen hand en återberättande text om något gruppen har varit med om.

 

Bedömning / Dokumentation

Dessa förmågor kommer att bedömas:

1. Förmågan att förstå syftet med en återberättande text.

2. Förmågan att kunna skriva med ett begripligt innehåll och en röd tråd.

3. Förmågan att kunna skriva med en fungerande struktur och redogöra för tid, plats, deltagare och händelser.

4. Förmågan att kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande texter

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att en återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar mm kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den röda tråden är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en röd tråd.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig röd tråd.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den röda tråden.
STRUKTUR
Inledning:
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrunds-information som läsaren behöver för att förstå texten.
Händelser:
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronologiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning:
Har ingen tydlig avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
SPRÅKLIGA DRAG
Sambandsord:
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t ex "sen", "och sen".
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Pronomen:
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: