Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering och bedömningsmatris för faktatext med tema Östersjön

Skapad 2016-09-29 10:58 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
PP att skriva och bedöma faktatext. Kan även tillämpas i andra ämnen.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Tema ”Östersjön” i år 9 – övergripande planering Under de inledande veckorna i år 9 kommer ni i några av skolans ämnen arbeta med temat ”Östersjön”. Temat är ett samarbete mellan Nya Norrbergsskolan och Vaxholms stad och syftet är att sätta fokus på vattenrelaterade frågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Fokus ligger framförallt på följande områden: 1. Miljösmart i vår vardag. 2. Förbättra Östersjöns vattenkvalitet. 3. Minska miljöpåverkan. 4. Säkra biologisk mångfald. 5. Klimatanpassa.

Innehåll

Kursplanens syfte

Eleven ska - utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter

Konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att - Söka fakta från olika källor - Välja ut relevant fakta till uppgiften (viktig fakta som passar till uppgiften) - Samla fakta i t.ex. tankekarta eller i listor - Formulera rubriker som stämmer med textens innehåll - Formulera faktatexter med egna ord (utan att skriva av) och med tydligt sammanhang - Redovisar källorna och värdera källornas trovärdighet

 • Analysera, dvs göra kopplingar mellan ny kunskap och gammal, göra jämförelser och se mönster, dra slutsatser till varför det är som det är

Arbetssätt/Undervisning

Här följer några hållpunkter för temats upplägg:

 

Onsdagen den 31/8:            Vaxholms stads miljöstrateg Ammi Wohlin håller en 30 minuter                             föreläsning om Östersjötemat och informerar om hållbarhets- och                                      vattenfrågor.

 

Torsdagen den 8/9:             Kl.14.00-14.40. Forskare från ”Resilience center” föreläser för                               elever i år 9 i aulan. Politiker, chefer från förvaltningen samt                            kommunchefen deltar.

 

 

Tisdagen den 13/9              Studiebesök (ca 25 min.) på Blynäs reningsverk på eftermiddagen.

alt. onsdagen den 14/9:       Vi återkommer med tider. Under dessa dagar pågår även                                         utvecklingssamtalen.

 

Onsdagen den 14/9:            Besök under förmiddagen hos ”Kustbevakningen” som ligger vid                           kajen i Vaxholm. De informerar om sin verksamhet och                                        miljöövervakning.

                                           Besök i tältet vid Söderhamnsplan som har en utställning om                                   vattenrening och dagvattenhantering. Vi återkommer om exakt tid.

                    

”Tema Östersjön” startas upp på no-lektionerna under vecka 35. Den inspiration och kunskap som du har inhämtat under temats föreläsningar, studiebesök samt lektionsarbete kommer sedan att mynna ut i en skrivuppgift. Under vecka 36 kommer du under svensklektionerna att repetera hur du skriver en insändare, ett formellt brev eller en faktatext. Utifrån vad som passar dig och ditt ämne väljer du sedan en av ovanstående genre som skriftlig redovisningsform. Ditt arbetet ska vara färdigt under början av vecka 38. Följ de separata anvisningar som din no-, so- samt svensklärare kommer att ge dig under temats gång. Dessa lärare kommer på olika sätt ta del av och bedöma ditt arbete.

 

Vi kommer att på Svenskan och på SO  gå igenom hur ni ska använda olika källor och hur man kan värdera om källorna är trovärdiga, d.v.s. att det som står är sant.

 

Bedömning/Dokumenation

Bedömning kommer att göras med hjälp av matrisen här nedan.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
PP för faktatext medbedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Urval av fakta
Behöver lärarens hjälp för att välja ut fakta
De fakta som valts ut är relevanta men få
De fakta som har valts ut är relevanta men saknar detaljer som ger texten djup
De fakta som har valts ut är relevanta och allt viktigt är med, även detaljer
Strategi att minnas/samla fakta
Fakta samlade i tankekarta eller listor saknas
Samlar fakta i tk/listor men blandar olika fakta
Samlar fakta i tk/listor på ett organiserat sätt
Rubriker
Texten saknar rubriker
Texten har rubriker som inte helt stämmer med innehållet
Texten har rubriker som stämmer väl med innehållet
Formulering av texten
Texten är avskriven och kan innehålla ord som eleven inte förstår
Texten är delvis avskriven eller skriven med små omformuleringar
Texten visar vad eleven förstår och är formulerad med egna ord, men följer källornas struktur
Texten visar vad eleven förstår och är formulerad med egna ord och visar stor självständighet från källorna
Ordning i texten (röd tråd)
Det går knappt att följa tankegången i texten, innehållet hoppar mellan olika fakta
Det finns en ordning i texten, men samma fakta kan komma tillbaka på olika ställen eller under fel rubrik
Det är ordning i texten men fakta är uppradat och inte så sammanlänkat
Det är ordning i texten och fakta länkas samman till en helhet
Analysera: Jämföra, dra slutsatser om det din faktatext handlar om
Du kan göra någon enkel jämförelse och dra någon slutsats med stödfrågor och lärarstöd
Du kan med stödfrågor göra någon enkel jämförelse och dra någon slutsats
Du kan själv göra några enkla jämförelser och dra någon/några slutsatser
Du kan själv göra jämförelser och dra slutsatser
Typ av källor
Använder ett läromedel som källa
Använder flera läromedel som källor
Använder läromedel och t.ex. någon internetsida
Använder läromedel och t.ex. olika internetsidor
Källors trovärdighet
Funderar inte över källans trovärdighet
Uppmärksammar när det står olika uppgifter i olika källor
Reflekterar över hur trovärdiga källorna är
Redovisning av källor
Källhänvisning saknas
Källhänvisning redovisas delvis
Källhänvisning redovisas på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: