Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Vinklar, area samt geometriska kroppar.

Skapad 2016-09-29 16:44 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Planering och matris till Eldorado kapitel 3. Vinklar, area och geometriska kroppar.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

Arbetsmetod

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass 
 • Arbeta i med Eldorados grundkapitel samt spår utifrån dina behov 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
 • Spela mattespel 
 • Göra diagnoser/test

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- Kunna sätta ut bas och höj på olika figurer
- Räkna ut area av en kvadrat/rektangel
- Räkna ut area av en triangel
- Rita figurer som har olika areor
- Använda rätt enhet, cm², dm² osv

- Veta att vinkelsumman alltid är 180° i en triangel
-Veta att vinkelsumman alltid är 360° i en fyrhörning
-Kunna räkna ut vad en okänd vinkel är när du känner till de övriga vinklarna
-Mäta vinklar med en gradskiva
-Rita vinklar med en gradskiva

-Veta namnen på de vanligaste tredimensionella figurerna

Matriser

Ma
Kapitel 3 Vinklar, area samt geometriska kroppar.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder begrepp som vinklar och vinklars utseende.
Eleven känner till begreppen rät, trubbig, spetsig vinkel men behöver hjälp med att använda dem. Eleven behöver även hjälp med att räkna med vinkelsumma.
Eleven känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och kan använda dem för att beskriva vinklar. Eleven känner till begreppet vinkelsumma och kan använda det.
Eleven beskriver innebörden av begreppen rät, spetsig och trubbig vinkel. Eleven använder vinkelsummor för att räkna ut okända vinklar.
Eleven kan mäta och uppskatta vinklar.
Eleven behöver hjälp med att uppskatta, mäta och rita vinklar.
Eleven uppskattar, ritar och mäter vinklar med enkla hjälpmedel.
Eleven mäter, ritar och gör beräkningar och uppskattar vinklar i andra sammanhang, t. ex. när vinklarna är större än 180 grader.
Eleven beräknar arean i olika geometriska figurer.
Eleven har svårt att förstå begreppet area och behöver hjälp för att räkna ut area av olika geometriska figurer samt ta ut bas och höjd.
Eleven beräknar arean av olika geometriska figurer, även där man måste mäta höjden. Eleven beräknar arean av figurer där höjden även ligger utanför.
Eleven använder formeln för areaberäkning för olika geometriska figurer genom att t.ex. räkna ut höjden eller rita en triangel med en given area.
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där beräkningen sker i ett steg och har svårt att bedöma rimligheten.
Eleven löser problem som kräver beräkningar i flera steg. Eleven kan variera lösningsstrategi och kan bedöma rimligheten i lösningen.
Eleven löser uppgiften, värderar olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen.
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar.
Eleven har svårt att motivera sina lösningar samt har svårt att följa andra elevers resonemang.
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften och följer ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: