👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva Läsförståelse med hjälp av strategier- Berättande text

Skapad 2016-09-30 10:59 i Liljeforsskolan Uppsala
LPP i Svenska för år 1-3 - Läsförståelse
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Meningen med all läsning är att kunna ta till sig budskapet i olika sorters texter. För att riktigt bra läsare måste inte bara lästekniken sitta, vi behöver också träna på att förstå vad texten handlar om. Vi tar hjälp av läsfixarna; spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen i det arbetet.

Innehåll

 

Du ska utveckla förmågan:

 
 • Att läsa berättande texter på egen hand och förstå innehållet.
 • Att delta i textsamtal i grupp och använda de fem läsfixarna.
 • Att svara på frågor kring berättande texter där svaret står direkt i texten, "under ytan" eller  "på djupet".
 

Undervisning och arbete

  • Vi läser berättande texter för att hitta, analysera  och dokumentera språkliga drag.
  • Vi tar hjälp av läsfixarna för att förutspå handlingen, ta reda på vad texternas budskap är, förstå vad svåra ord betyder, måla inre bilder och sammanfatta texten. 
  • Vi övar läsförståelse med frågor och interagerande textsamtal både i grupp ( med demokratisk ordning), i par och enskilt. 
  • Vi samarbetar med vårdnadshavare med hjälp av tydligt strukturerade hemuppgifter. 
 

 Bedömning

 • Delaktighet under textsamtalen.
 • Skriftliga och muntliga läsförståelseövningar, frågor och uppgifter.
 • Läsförmågan, både vad gäller avläsningsförmåga och förståelse .(Bedömmarstöd, Skolverket)

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3

Matriser

SvA
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen