Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 "En tidsresa från de forna civilisationerna till ca 1500"

Skapad 2016-09-30 14:59 i Tiundaskolan Uppsala
I denna tidsresa får eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att använda historiska begrepp, en historisk referensram och reflektera över sin egen och andras användning av historia
Grundskola 7 Historia
Vad är historia? Vad har vi för källor som berättar om hur människor levde och hur samhällen såg ut? Vilka stora civilisationer har funnits? Vad har dessa givit oss för arv i modernare tid? Vilka gestalter har haft stort inflytande på vår värld? Hur har människors livsvillkor sett ut och förändrats under historiens gång? Det här är frågor ni kommer att få svar på under arbetsområdet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.”

Undervisningen ska ge elverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse av nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att följa upp människans och samhällets utvecklingslinje: från Big bang, nomadsamhället, de bofasta bönderna, de första städerna, den första staten, grekerna, romarna, medeltidens feodalsamhälle i Europa till de "nya upptäckterna" vid 1400-talets slut.. Fokus kommer att ligga på dessa delar:

- Hur samhällena var uppbyggda - makt

- Människornas tro och liv

- Viktiga upptäckter och uppfinningar

- Några historiska gestalter

- Påverkansfaktorer på den historiska utvecklingen (orsaker och konsekvenser)

- Kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder

- Källor och källkritik

Tillsammans kommer vi att diskutera hur historia framställs och vilka källor som ligger till grund för informationen.

Undervisningen kommer till största del grundas i lärarens genomgångar utifrån läroböckerna Utkik 7-9 Historia, Prio åk 7  och texter hämtade från SO-rummet, för att sedan följas upp med individuella studier och gruppuppgifter. Vi kommer att se en hel del film som finns på www.sli.se.   

Undervisningen är grundad i att du ska få ett historiskt perspektiv som hjälper dig att ”utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla din förmåga till dynamiskt tänkande. (Kap 1 s 9)

Visa vad du lärt dig

- Delta i genomgångar och diskussioner

- Lektionsarbete ex arbetsuppgifter

- Förhör

- Tvärgruppsredovisningar

- Gruppredovisning

- Inlämningsuppgifter

Tidsram

Vecka 15-23

Bedömning

De delmoment som kommer att behandlas och bedömas är; från de första människorna till några stora forna civilisationer, Antika Grekland och Romarriket, medeltidens Europa och de stora upptäckterna (om vi hinner med detta?). I matrisen nedan kan ni se alla kunskapsmoment vi kommer att arbeta med under åk 7.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
HISTORIA ÅK 7

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
2. källot till historisk kunskap,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
3.använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: