Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 2016-2017

Skapad 2016-10-03 10:10 i Lackarebäcks förskola Mölndals Stad
Förskola

Innehåll

Normer och värden
Mål:
På Skattkistan ska vi arbeta för en god gruppsammanhållning, där varje individ känner sig välkommen och viktig för gruppen. Vi arbetar med att barnen ska lyssna till varandra och förstå att man kan tycka olika och uppleva situationer olika.
Metod:
Vi handleder barnen i sociala sammanhang och uppmärksammar barns goda handlingar och individens positiva sidor för både individen och gruppen. Negativa situationer ges lite uppmärksamhet medan positiva situationer lyfts fram och på så vis förstärks. Vi stöttar barnet utifrån varje individs förutsättningar och ser till individens behov för att hon ska vistas i situationer som är hanterbara för henne. Vi handleder barnen i konflikter och missförstånd genom att hjälpa dem att förklara och tolka upplevelsen. Vi påvisar att att vi tycker olika och att det är okej. Vi pratar om olikheter i en positiv anda. I vår tolkning av barnens handlande utgår vi alltid från att barnet har goda intentioner. Vi pedagoger ser oss själva som det främsta verktyget för att uppnå en god gruppdynamik. Vårt förhållningssätt är avgörande för barnens förståelse av sig själv och sin roll i gruppen. Att arbeta med sagan ger förutsättningar för gemensamma upplevelser som vi sedan kan arbeta med för att skapa vi-känsla i gruppen

Utveckling och lärande
Mål:
Skattkistan ska erbjuda en verksamhet där utveckling och lärande sker i meningsfulla sammanhang och på ett lek- lust- och glädjefyllt vis. Barnen ska möta en kreativ miljö där de får möjlighet att pröva sig fram och vara nyfikna och utforskande.  Vi ska erbjuda barnen positiva möten såväl socialt som med nya miljöer och aktiviteter. Verksamheten ska anpassas efter barngruppen och deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Det ska finnas gott om tid och utrymme för lek i vår verksamhet. Vi ska erbjuda barnen en variation av uttrycksformer för att tolka och förstå sin omvärld.
Metod:
Vi möter barnen med nyfikenhet och intresserar oss för varje individ. Barnen får möjlighet att pröva sig fram och uppmuntras till att utmana sig själva. Vi använder oss av lek, planerade aktiviteter och vardagssituationer för att barnen ska utveckla empati, självförståelse och lärande.
Verksamheten planeras och dokumenteras utifrån diskussioner kring barnens utveckling på grupp- och individnivå. Utvärdering sker regelbundet under läsåret. Vi använder begrepp för att synliggöra och förstärka för föräldrarna det lärande objekt som finns i aktiviteten och i vår verksamhet. Detta tydliggör vi också i våra dokumentationer. 

Barn inflytande
Mål:
På Skattkistan ska vi ha ett stort fokus på det sociala klimatet, för att skapa en miljö där barnen vågar uttrycka sina tankar, idéer, uppfattningar och åsikter samt respektera varandras tankar, idéer, uppfattningar och åsikter. Verksamheten ska ta sin utgångspunkt i vad barnen intresserar sig för samt vad barngruppen på olika sätt uttrycker att den behöver.
Metod:
Vi låter varje barn berätta färdigt och lyssnar med intresse kring det hon vill berätta. Vid samlingar, luncher och liknande ser vi till att ordet fördelas över gruppen och att barnen får möjlighet att styra i samtalet. Barnens ideér och tankar tas också tillvara på i planeringar av samlingar och aktiviteter. Vi planerar och utvärderar regelbundet vår verksamhet, därav kan barnens intressen och behov kontinuerligt påverka innehållet i verksamheten. Vi skapar en organisation av dagen där det finns valmöjligheter för vad man vill göra, så att varje barn någon gång under dagen kan utgå från sina intressen i sitt val av aktivitet. VI erbjuder en miljö som inspirerar till samlek, vi pedagoger är förebilder som inspirerar och handleder barnen i deras lek.

Förskola och hem
Mål:
Vi ska erbjuda en verksamhet som kompletterar hemmet och ger barnen möjlighet att utvecklas rikt och mångsidigt. Vi ska skapa en tillitsfull relation mellan oss pedagoger och föräldrar för att på bästa sätt kunna samverka kring barnens utveckling och lärande. Föräldrarna ska erbjudas möjlighet att ta del av vår verksamhet samt möjlighet att påverka den inom ramen för de nationella målen.
Metod:
Pedagogerna på Skattkistan informerar föräldrarna kontinuerligt kring vår verksamhet och lyfter i detta samtal såväl övergripande som individuella frågor kring trivsel, utveckling och lärande. Vi informerar även föräldrarna kring vår verksamhet genom dokumentationer av upplevelser samt aktivitetsplaneringar. Dessa finns tillgängliga på Unikum och synliga på Skattkistan. På Unikum kan föräldrar också ta del av vår verksamhetsplan. En gång per år erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal, där vi diskuterar barnens utveckling, lärande och trivsel.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål:
Vi ska kontinuerligt dokumentera barnens positiva utveckling och använda denna dokumentation som ett verktyg att analysera barnens lärande. Den analys vi gör ska ligga till grund för vårt vidare arbete på avdelningen.
Metod: 
På individnivå noterar vi händelser i vardagen som visar på barnets positiva utveckling. Vi använder oss sedan av den individuella utvecklingsplanen och sammanfattar de händelser samt analyserar dessa för att veta hur vi ska arbeta vidare med barnets utveckling. Den individuella utvecklingsplanen diskuteras i arbetslaget och tas i beaktning när aktiviteter planeras på gruppnivå.
De aktiviteter som planeras på gruppnivå formuleras i vår aktivitetsmall, där vi beskriver aktiviteten, dess syfte och mål. Vi dokumenterar barnens positiva utveckling och kunskapstillväxt utifrån de strävansmål vi riktar våra aktiviteter mot. Efter avslutad aktivitet, utvärderas aktiviteten. Utifrån våran verksamhetsplan gör vi en utvärdering vid läsårets slut.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: