Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - At06

Skapad 2016-10-04 09:52 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola F – 9 Svenska som andraspråk
Den här LPP:n beskriver hur du kommer att arbeta med svenska som andraspråk under ht-16 och vt-17.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Med hjälp utav skolverkets bedömningsstöd "Gilla Läsa Skriva" kommer vi att kartlägga och synliggöra din progression i din läs- och skrivutveckling. Du får möjlighet att visa dina kunskaper kopplat till observationspunkterna under läsåret. Vi kommer också att göra avstämningar kopplat till skolverkets bedömningsmaterial. 

Undervisning och arbetsformer

Utveckla din förmåga att tala och samtala i olika sammanhang:

Du kommer att samtala om olika händelser och upplevelser. Du får träna på bildsamtal och textsamtal. Du kommer också att få chansen att öka din förståelse för kroppspråket. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att lyssna på andra, bl.a. genom att lyssna på sagor, berättelser och  instruktioner. Du kommer att träna på att ställa egna frågor till texter. Du kommer att få träna på att berätta om dina erfarenheter och elevnära uppleverlser så att andra förstår. Du får chansen att återge fakta med hjälp utav bilder och stödord. Under läsåret får du chansen att redovisa ett arbete med hjälp utav keynote. 

Läsa, förstå och reflektera över olika texter:

Under läsåret får du chansen att utveckla din förmåga att läsa. Du kommer att läsa texter av olika genre och föra textsamtal kring dessa. Du kopplar texten till egna erfarenheter. Du kommer även att träna på att läsa och följa givna instruktioner. Du fortsätter att arbeta med alfabetet och alfabetiskordning. Du kommer att träna på att återberätta en kortare text/historia. 

Skriva texter för olika syften och mottagare:

Du fortsätter att träna på att forma alla bokstäver i alfabetet. Du tränar på att skriva olika ord genom att kopiera ordbilder. Du får chansen att skriva ord och meningar kopplat till olika bilder. Du kommer också att få träna på att skriva sagor och faktatexter för hand och med hjälp utav ipad. 

Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier:

Du får träna på att rimma och lära dig några ramsor. Du får bekanta dig med några sagor ex. rödluvan. Du får ta del utav några folksagor. Du får träna på hur en berättelse är uppbyggd med inledning, händelseförlopp och avslut. Under läsåret får du arbeta med olika författare. 

Söka och värdera information från olika källor:

Du kommer att få läsa några olika tidningsartiklar, fakta texter, recept och instruktioner. Du får chansen att värdera källorna. Du får chansen att använda olika tv-program för att leta fakta. 

Matriser

Sva
Gilla Läsa Skriva bedömningsstöd

Bedömningen avser

Området läsa och skriva, åk 1-6, i grundsärskolan. Matrisen visar utvecklingen av elevens läs- och skrivförmåga. Avstämningarna är sammanfattningar av de föregående observationspunkterna. I avstämning II ingår också delar av kursplanernas kunskapskrav för betygsstegen A, C och E i årskurs 6.
LÄSA
SKRIVA
Nivå 1
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder
Eleven visar intresse för och deltar i samtal om elevnära bilder och symboler
Nivå 2
Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler
Nivå 3
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter
Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
Nivå 4
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, medverkar i samtal om innehållet och handlingen samt läser några ord och använder då logografisk avkodning
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära enkla bildtexter som läraren skriver och visar intresse för ordbilder och bokstäver i orden
Nivå 5
Eleven medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter och deltar i samtal om budskap i berättade texter samt läser elevnära ordbilder och känner igen bokstäver i dessa
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand genom att gemensamt med läraren skriva ett begränsat antal ord till bilder samt känner igen bokstäver i elevnära ord
Avstämning I
Eleven medverkar i läsandet av bilderböcker och samtalet om handlingen och tydliga budskap, samt läser ord eller fraser på egen hand och använder då logografisk avkodning eller enkel ljudning
Eleven medverkar i samtal om innehåll i bilder och bildserier och i gemensamt skrivande av bildtexter, samt kopierar ord och meningar och känner igen bokstäver i elevnära ordbilder
Nivå 6
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter, deltar i enkla resonemang om textens budskap och textens uppbyggnad samt förstår koppling ljud–bokstav
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand av kortare elevnära bildtexter och börjar koppla bokstäverna till ljud.
Nivå 7
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla faktatexter, deltar i samtal om textens organisation och informationens användbarhet samt använder både logografisk avkodning och ljudning
Eleven prövar att på egen hand skriva korta bildtexter på dator och tar hjälp av digitala skrivverktyg
Nivå 8
Eleven medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättade texter från andra kulturer och tider samt känner igen alla bokstäver
Eleven medverkar i skrivande av elevnära berättande texter på dator och för hand, och deltar i samtal om berättelsens innehåll och struktur samt känner igen alla bokstäver och använder ljudning när så behövs
Nivå 9
Eleven medverkar i läsande av och samtal om faktatexter, medverkar i samtal om textens organisation, centrala innehåll och informationens användbarhet, samt använder framför allt ortografisk avkodning
Eleven medverkar i skrivande av elevnära faktatexter på dator och för hand och deltar i samtal om innehållet och hur det är organiserat samt använder ljudning och medverkar i att sätta ut stor bokstav och punkt
Nivå 10
Eleven medverkar i att hämta information från givna källor och att jämföra berättande texter och faktatexter samt använder sig av både ortografisk avkodning och ljudning
Eleven skriver texter på dator och för hand med olika syften och budskap och medverkar i att strukturera texterna genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och i att använda digitala verktyg
Avstämning II
Eleven medverkar i läsandet av berättande texter och faktatexter och samtalet om innehållet i olika typer av texter, samt läser på egen hand och använder då ortografisk avkodning och, när så behövs, ljudning
Eleven medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter, skriver egna texter för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg samt skriver fler och fler ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt) och använder ljudning när så behövs
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: