Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kap 1-2, Åk 8, bok,Formula 8

Skapad 2016-10-06 09:32 i Tullbroskolan Falkenberg
Lpp som bygger på innehållet i Formula 8, kap. 1 Tal och räknesätt och kap. 2 Negativa tal och potenser
Grundskola 8 Matematik
Planering matematik för kap. 1 Tal och räknesätt och kap. 2 Negativa tal och potenser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad som ska bedömas? 
Kunskaper som kommer bedömas efter avsnittets slut är hur väl du kan:

 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • se mönster i figurer och tal
 • jämföra och storleksordna tal
 • räkna med hela tal och decimaltal
 • ge exempel på områden där det förekommer negativa tal
 • addera och subtrahera negativa tal
 • tolka och skriva stora och små tal i potensform
 • göra enkla beräkningar med tal i tiopotensform.


Hur ska det bedömas? 

 • Aktiv under lektionstid.
 • Prov.

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar.
 • arbete med gruppuppgifter, t ex problemlösning och formativ bedömning.
 • enskilt arbete i boken och med arbetsblad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Problemlösning Matematik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förståelse och metod.
I vilken grad eleven visar förståelse för problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet.
Förstår problemet.
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband, t.ex med formler eller diagram.
Kvaliteten på den metod som eleven väljer
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer metod som bara delvis fungerar.
Väljer metod som fungerar.
Väljer metod som kan vara generell.
Redovisning och matematiskt språk.
Hur fullständig och klar och tydlig elevens redovisning är
Redovisningen saknas, endast svar finns.
Redovisningen går delvis att följa.
Redovisningen är klar och tydlig men saknar vissa steg.
Redovisningen är väl- strukturerad, fullständig och tydlig.
Hur väl eleven använder matematiskt språk (begrepp och symboler)
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Det matematiska språket har brister och är ibland felaktigt.
Det matematiska språket fungerar, men med vissa brister.
Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Hur väl eleven kan förklara och redovisa muntligt
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg.
Den muntliga redovisningen är tydlig och enkel att följa och förklarar alla steg.
Den muntliga redovisningen är välstrukturerad och fullständig. Terminologin är korrekt.
Genomförande och analys.
Hur fullständigt och hur väl eleven löser problemet
Behöver handledning för att påbörja problemlösning.
Löser endast delar av problemet eller visar brister i procedurer och metoder.
Löser de väsentliga delarna av problemet.
Löser hela problemet med den valda metoden korrekt.
Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner
Slutsats saknas
Resultatet är orimligt. Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt. Svaret stämmer med uppgiftens fråga.
Resultatet är korrekt och kopplad till frågan eller resultatet är rimligt och det finns slutsatser som argumenteras för.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: