Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal kap 1 Åk 8

Skapad 2016-10-06 11:06 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområdet omfattar kapitel 1 I MatteDirekt 8.
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet får du återigen jobba med tiosystemet, decimaltal och de fyra räknesätten. Det är matematik som du redan har stött på under årskurs 7. Det blir också mycket nytt i kapitlet, bl a vad som händer när man multiplicerar och dividerar tal med tal som finns mellan 0 och 1. Du kommer också att få bekanta dig med negativa tal och hur man går tillväga för att utföra beräkningar med dessa. Dessutom kommer du att introduceras för tal i potensform.

Innehåll

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 • Centralt innehåll
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma 7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

 Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* hur vårt talsystem är uppbyggt.

* hur man multiplicerar och dividerar med positiva tal som är mindre än 1.

* vad ett negativt tal är.

* hur man adderar och subtraherar negativa tal.

* tal som är skrivna i potensform.

* hur man multiplicerar och dividerar tal i potensform.

 

Arbetssätt och undervisning:

Vi kommer att växla enskilt arbete med att ha genomgångar där vi diskuterar och räknar uppgifterna gemensamt. Dessutom jobbar vi med problemlösningsuppgifter och andra aktiviteter som utmanar och tränar ditt matematiska tänkande. 

 

Visa vad du lärt dig

Prov v 39 och v 40. 

 Dessutom visar du din förmåga  genom din delaktighet på lektionerna.  

Tidsram

Arbetet beräknas vara klart v 40.

Bedömning:

Se matris. 

 

Matriser

Ma
Oskarshamns kommun Skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 7-9

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem där tillvägagångsättet tydligt framgår
Välja, värdera och använda för årskursen anpassade matematiska metoder för att lösa problem
Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begreppen på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och beräkningar.
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
- Val av metod - Räknesätt, - Resultatets rimlighet
I samtalet svarar du endast på direkta frågor.
I samtalet/redovisningen ställer och besvarar du frågor kring resonemanget och framför argument
I samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor samt framför argument som för resonemanget framåt.
i samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor som förfjupar eller breddar resonemanget.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Begrepp exempel: Negativa tal, variabel, prefix, formel, ekvation, likformighet, procent, sannolikhet, funktion, lägesmått med mera. Metodexempel: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare med mera. Uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper, Förstå att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: