Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2016-10-06 14:10 i Stureskolan Hedemora
Matematikundervisning med Favoritmatematik som grundbok.
Grundskola 1 Matematik
Syfte (Ur Lgr 11)

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.”

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.”

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder.”

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska träna på

Taluppfattning och tals användning

 • skriva siffrorna på rätt sätt och arbeta med talen 1-12
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • talraden 1-100
 • begreppen fler/färre, större än/mindre än
 • dubbelt/hälften, måla halva geometriska objekt
 • uppdelning av talen 3-10
 • textuppgifter
 • pengar 0-20
 • addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • uppskatta längder och volym

Algebra

 • använda likhetstecknet
 • vilken term saknas ex 2+__=3
 • mönster i färg, form och antal
 • 2-, 5- och 10-hopp

Geometri

 • namnge och rita geometriska objekt som cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
 • använda ord som beskriver läge
 • klockans hela och halva timmar samt att räkna tiddifferenser i hela och halva timmar
 • tangram
 • rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • slumpmässiga försök med tärning
 • tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller

Problemlösning

 • pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • rita en räknehändelse med addition och subtraktion
 • formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse.

Arbetssätt

Vi använder oss av matematikboken Favoritmatematik.

 

Du får räkna uppgifter både enskilt och i grupp.

Du deltar aktivt vid genomgångar och får möjlighet att använda laborativt material..

Vi kommer att rita och måla, laborera och träna problemlösning på varierande sätt.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån din aktivitet på lektionerna, hur du resonerar dig fram till svaret både muntligt och skriftligt samt efter varje kapitel som avslutas med en diagnos. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: