Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik åk 3 – ht 16

Skapad 2016-10-06 14:15 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Matematik Bild Svenska
Vi ska arbeta med spel, göra egna räknesagor etc. för att lära oss de fyra räknesätten och deras samband. Vi ska jobba med matematiskaproblem tillsammans och enskilt.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte (Matematik), Lgr 11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsätt­ningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumen­tera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervis­ningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matema­tik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll Matematik, Lgr 11

 • Taluppfattning och tals användning: Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Taluppfattning och tals användning: Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Taluppfattning och tals användning: De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Sannolikhet och statistik: Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Samband och förändringar: Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Problemlösning: Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Konkretiserade mål

Inom ämnet matematik ska du få möjlighet att utveckla:

 • förståelse för hur del av helhet och del av antal kan benämnas och uttryckas som enkla bråk
 • förmågan att räkna med alla 4 räknesätten och känna till sambanden mellan dessa
 • förståelsen för skillnaden mellan slumpen och strategi i spel
 • förmågan att använda skriftliga räknemetoder
 • förmågan att använda dig av strategier när du räknar 
 • förmåga att välja en lämplig metod för att lösa ett matematiskt problem
 • förmågan att själv konstruera men även förstå en given matematisk frågeställning (räknesaga) och göra en matematisk beräkning med matematiska termer med alla räknesätt.

 

Undervisning

Vi kommer denna termin att fokusera på sambandet mellan de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) och matematiska problem. Som hjälp i arbetet kommer vi göra räknesagor, matematiktester, genomgångar, mattespel (”först till 100”, ”21”, ”Memory” etc) etc. vid vissa tillfällen kommer vi ta hjälp i matematikboken, men främst kommer vi arbeta konkret med material som finns att tillhandagå i klassrummet men också material som vi skapar (både lärare och elever).

 

Bedömning

Eleven bedöms genom lärarens observationer av deltagande på lektioner både muntligt, eget räknande, spel, laborativ och huruvida eleven tar ansvar för sitt arbete. Några gånger per termin kontrolleras kunskaper med hjälp av mindre tester. Arbetsböcker följs regelbundet upp.

Matriser

Sv Ma Bl
MATRIS Matematik åk 3 – ht 16

Nivå 1
Nivå 2
RÄKNESÄTT
Kan med viss dels hjälp välja räknesätt för att beräkna utifrån ett sammanhang. Kan göra enklare huvudräkning. Känner till de fyra räknesätten och till viss del dess samband.
Väljer rätt räknesätt för att göra en beräkning utifrån ett sammanhang. Kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar. Känner till räknesättens samband.
PROBLEMLÖSNING
Kan med viss dels hjälp formulera en frågeställning i t.ex. en räknesaga med alla fyra räknesätt.
Kan med säkerhet formulera en egen räknesaga med en tydlig matematisk frågeställning med alla de fyra räknesätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: