Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-10-09 17:10 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska
Genom läsning kan vi upptäcka nya världar och lära känna olika personer som vi annars aldrig hade mött! Fantisera ihop dina egna berättelser och låt pennan och Ipaden glöda när du formulerar dina texter.

Innehåll

Svenska

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 •  

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning.
 • Handstil och att skriva på datorn.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagliga ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker och lyrik och sagor. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Beskrivande och förklarande texter t.ex. faktatexter för barn och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter t.ex. spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära t.ex. skriva ner något som man pratat om.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk t.ex. att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning och källkritik

 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kunskapskrav

 

 • Du berättar i en grupp och lyssnar på andra.
 • Du kan återberätta så att andra förstår vad du menar.
 • Du berättar sammanhängande så att poängen blir tydlig.
 • Du anpassar berättandet till olika situationer och vilka som lyssnar.
 • Du beskriver olika saker så att andra förstår.
 • Du förklarar så att andra förstår vad du menar.
 • Du ger och tar muntliga instruktioner.
 • Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

 

 • Du förstår det du läser och kan återberätta vad det handlar om.
 • Du läser längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser.
 • Du använder ljudning och ortografisk helordsläsning.
 • Du läser en hel bok med enkel text på egen hand.
 • Du rättar dig själv vid läsning.
 • Du automatiserar läsningen alltmer och läser enkla meningar med flyt.
 • Du börjar använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser.
 • Du läser ”mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter.
 • Du kopplar det du läser till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
 • Du uppfattar den röda tråden i berättelser.
 • Du samtalar om böckers innehåll och texters uppbyggnad.

 

 • Du skriver hela meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Du använder även ibland skiljetecken så som frågetecken, kommatecken och utropstecken.
 • Du formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.
 • Du skriver en enkel text med ett visst flyt.
 • Du använder tankekartor för att planera ditt skrivande.
 • Du får fram ett budskap med hjälp av en skriven text.
 • Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
 • Du skriver en narrativ text med början, mitten och slut.
 • Du skriver en faktatext efter att du gjort en tankekarta.
 • Du använder datorn för att skriva och bearbeta din text och bearbeta din text.
 • Du visar intresse för att förbättra din text.

 

 

 

 • Du kan ge omdömen om texter och kan även bearbeta dina texter efter att du fått tips från kompisar.

 

Bedömning:

Bedömningen görs kontinuerligt som feedback, eller snarare feed forewards, så att de ska utvecklas så mycket som möjligt ofta i samtal med eleven. Barnen vet när de bedöms och när de övar. Bedömningen kommer att ske muntligt och skriftligt. Barnen kommer att få läsa texter och svara på frågor. De kommer att få skriva olika slags texter där olika kriterier bedöms.

 

Genomförande:

Skriva och forma bokstäver, högläsning, kompisläsning, egen läsning, läsförståelsestrategier, textkopplingar, strategier för att skriva olika slags texter, självvärdering, kamratvärdering och språkutveckling.

 

Begrepp:

Nya begrepp kommer varje vecka. De står i nyhetsbreven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A (a:1-4) Läsa
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
A (a:1-4) Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B (b:1-4) Läsa
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
B (b:1-4) Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
C (c:1-4) Läsa
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C (c:1-4) Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
D (d:1-4) Läsa
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på sytet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
D (d:1-4) Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tänker och hur jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala, samtala och lyssna
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar/är mottagare.
Tala, samtala och lyssna
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: