Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Aritmetik/taluppfattning åk 4-5 Fjb skola ht18

Skapad 2016-10-09 21:13 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vad är skillnaden på en siffra och ett tal? Vad är 6400 x 10? Om du jämför talen 15038 och 15830 - hur mycket har siffran 8 ökat i värde?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du:

Åk 4:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
- kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda

åk 5:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
- kunna multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet t ex 40 x 500,  3900
                                                                                                                          100

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

- aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar, t ex ger förslag och beskrivningar
- använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt
- klarar målen för området

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken bl a Kap 1 Taluppfattning (åk 4) Kap 1 Stora tal (åk 5)
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp

Arbetet beräknas hålla på mellan v. 34-40

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris: addition, subtraktion, multiplikation, division och problemlösning

Huvudräkning

Förmågan att räkna huvudräkning i de olika räknesätten.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Addition och subtraktion
Kan enklare additions- och subtraktiontal med huvudräkning.
Kan använda sig av talkamraterna i addition och subtraktion, men behöver lite extra tid för att tänka efter.
Behärskar huvudräkning i addition och subtraktion.
Multiplikation
Har gått igenom alla tabeller 1-5, tränar vidare på tabellerna 6-9.
Har gått igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar alla multiplikationstabeller i huvudräkning.
Division
Kan enkla divisionsstal i huvudräkning.
Förstår sambandet mellan multiplikation och division. Klarar av att lösa uppgifter upp till 10:ans tabell.
Behärskar division i huvudräkning.

Skriftliga räknemetoder

Förmågan att använda skriftliga räknemetoder, algoritmer (uppställning) i räknesätten addition och subtraktion.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Addition och subtraktion
Behärskar minst en räknestrategi. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Kan flera räknestrategier. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan välja den för uppgiften lämpligaste räknestrategin. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.

Problemlösning

Förmågan att lösa benämnda tal (textuppgifter). Välja strategi, välja räknesätt, teckna talen och skriva rätt enhet.
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Kan lösa enklare textuppgifter med stöd vuxen. Du har svårt att förstå och lösa matematiska problem och behöver hjälp att välja rätt metod. Du behöver hjälp att förstå om svaret är rimligt.
Kan lösa enklare textuppgifter, men missar ibland att teckna uppgiften, skriva svar eller skriva enhet. Du förstår för det mesta och väljer oftast rätt räknemetod. Du ser och förstår om svaret är rimligt.
Behärskar att lösa enklare textuppgifter. Tecknar uppgiften, skriver svar med enhet. Du löser lätt svårare problem med korrekt metod. Du drar riktiga slutsatser av lösningen.

Matematiskt språk - skriftligt

Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera skriftligt
 • Ma
 • Ma  4-6
Dina lösningar är svåra att följa då du inte skriver hur du tänkt utan bara skriver svaret.
Dina lösningar går att följa men behöver förtydligas/förbättras. Du behöver hjälp för att kunna redovisa din tankegång som leder fram till en lösning.
Dina lösningar är tydliga och fullständiga med tydliga tankegångar.

Samtala och argumentera

Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera muntligt
Du deltar lite i diskussioner, men kan föra ett resonemang med lärarens eller klasskompisarnas hjälp föra ett resonemang som leder framåt.
Du kan bidra med egna idéer och förklaringar.
Du är mycket aktiv och bidrar med egna lösningsförslag. Du argumenterar för egna och andras förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: