Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningstid och Revolutioner

Skapad 2016-10-10 13:25 i Landvetterskolan Härryda
Arbetsområde om de 2 revolutionerna som påverkade världen
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Historia
I Frankrike startade sommaren år 1789 en rad viktiga händelser som kom att forma det samhälle vi lever i idag på många sätt. Under tio år pågick den franska revolutionen som ledde till att den enväldige kungen störtades och det gamla ståndsamhället avskaffades. Folket, det tredje ståndet, fick nu vara med och bestämma. Det var ingen enkel och rak väg dit, det flöt mycket blod på Paris gator och revolutionärerna hade svårt att komma överens. År 1799 blev Frankrike åter ett envälde när Napoleon Bonaparte tog makten. Tankarna om demokrati, frihet och jämlikhet hade dock spridit sig och Europa blev sig aldrig mer likt. Det nya sättet att tänka på och konsekvenserna av den Franska revolutionen leder oss vidare till den Industriella revolutionen.

Innehåll

PRELIMINÄR VECKOPLANERING

Observera att länkar till filmer och lärfilmer/genomgångar finns i planeringen och på SV/SO-siten. Där hittar du även en del extra material och fördjupning. Du behöver vara inloggad på Portalen för att kunna titta på dem dit kommer du via www.utbildning.harryda.se

LEKTIONSPLANERING 8D

LÄNK: SO-siten

Syfte

Centralt innehåll

 • 1700-talet
 • Upplysningstiden
 • Franska revolutionen
 • Industriella revolutionen
 • Levnadsvillkor
 • Migrationer
 • Demokratisering
 • Samhällklasser och politiska ideologier
 • Nya idéer och levnadsvillkor, fackföreningar

 Kunskapskrav

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna:

 • resonera om orsaker till och konsekvenser av stora samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
 • se samband mellan olika tidsperioder
 • använda historiska begrepp
 • beskriva de viktigaste orsakerna till att den franska industriella revolutionen bröt ut.
 • ge en kort beskrivning av den franska och industriellla revolutionen och hur den påverkade då och nu samt vilka följder de fått.
 • återberätta de viktigaste händelserna i kronologisk ordning
 • beskriva Napoleon Bonaparte och hans roll i den franska revolutionen

 

Arbetssätt

 

Utvärdering och bedömning

Muntligt

Skriftliga läxförhör

Deltagande i gruppdiskussioner

Uppgifter vi gör på lektionerna

Prov

Uppgifter

 • HI: PROV Revolutionernas tid

 • HI: Läxförhör Ideologier och nationalismen

 • HI: instuderingsfrågor s. 191

 • HI: Slutuppgift revolutionerna

 • HI: Läxförhör Franska revolutionen

 • HI: Läxförhör Industriella revolutionen

 • HI: Läxförhör Upplysningstiden

 • HI: Läxförhör Ideologierna

 • HI: Läxa instuderingsfrågor s. 191

 • HI: Instuderingsfrågor Upplysningstiden och Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9

Matriser

Hi SO
Utvecklingsmatris SO år 4-9

Utvecklingsmatris i SO år 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - Begreppsförmåga
Beskriva, redogöra, förklara och undersöka. Beskriva centrala tankegångar, strukturer och uttryck. Använda olika teorier, tekniker och metoder.
Du har grundläggande faktakunskaper i ämnet. Du kan välja ut relevanta fakta för att beskriva en företeelse. Ex: Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Du har goda faktakunskaper Ex: Lämplig fakta finns med och jag har förklarat dem.
Du har mycket goda faktakunskaper Ex: Mycket innehållsrikt och genomtänkt faktaurval som är tydlig förklarat.
Begrepp - Begreppsförmåga
Använda ord, begrepp och modeller som hör till ämnet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp men de förklaras bara ibland eller otydligt/ofullständigt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp i rätt sammanhang och förstår betydelsen.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Använder och förklarar ämnesbegrepp i hög grad och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva - Analysförmåga
Beskriva samband och mönster. Jämföra. Värdera olika fakta/kunskaper. Beskriva likheter och skillnader
Du kan beskriva och ge exempel. Ex: Ja kan göra enkla beskrivningar och jämförelser utifrån den fakta jag lärt mig.
Du kan beskriva, förklara och visa på samband i de centrala tankegångarna. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och jämförelser.
Du kan förklara och visa på samband, se generella mönster mönster i centrala tankegångar. Visar detta med hjälp av begrep och modeller. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och nyanserande jämförelser.
Resonera - Kommunikativ förmåga
Både muntligt och skriftligt. Dra slutsatser. Visa olika perspektiv. Visa orsaker, konsekvenser och samband och förklara och beskriva dessa. Motivera åsikter, argumentera. Ge förslag till lösningar, reflektera och värdera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda (enkla åk 6) resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar.
Du kan föra utvecklade resonemang. Ex: Jag visar samband och har utvecklade resonemang. Jag visar att jag kan se saker från olika perspektiv och jag kan resonera kring orsaker och konsekvenser. Jag använder visa motiveringar och argument.
Du kan föra välutvecklade resonemang. Ex: Jag kan resonera välutvecklat om olika samband, orsaker och konsekvenser med motiveringar och argument..Jag drar också slutsatser som ger en helhetsbild av mina kunskaper i ämnet..
Källor - Procedurförmåga
Kunna använda olika källor och vara medveten om olika källors trovärdighet och relevans samt använda andra hjälpmedel/verktyg som kartor, tabeller m.m.
Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Jag kan använda enkla källkritiska metoder och söka och använda olika källor samt redovisa dessa.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i väl fungerande sätt. Ex: Jag kan använda källkritiska metoder och värdera olika källor. Jag kan redovisa källorna.
Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i mycket väl fungerande sätt. Ex: Jag kan värdera olika källor och motivera mitt val. Jag redovisar källorna utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: