Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2016-10-10 15:27 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Samling där där barnen ser sig själva och andra som en tillgång och provar rollen som ledare, med lärandeindex som inspiration.
Förskola

Skapa möjlighet för barnen att bli sedda och lyssnade på, men även vara den som lyssnar. Samlingens uppbyggnad är tänkt att inspirera barnen utifrån de olika lärandeindexområdena.

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Förmåga att ta ledande roll förståelse för att annat barn har ledande roll.

Se sig själv och andra som en tillgång för gruppen. Tilltro till sin egen förmåga.

Intresse för lärandeindexområdenas ämnesinnehåll.

Grupp och ålder. Pedagog. Datum.

Stigen

3-4 åringar

Emma, Cigge, Alma

161010

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Forskare/litteratur.

-utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 9).

-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 9).

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 10).

-utveckla intresse för bilder och texter förmåga att använda den (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 10, 2010, s. 10).

Inspirerande forskning "Den meningsfulla samlingen" Britta Olofsson. Från förmedlingspedagogik till delaktighet.

 

MÅL för verksamheten.

Att skapa en kultur som bygger öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Hur får gruppen/barnen möjlighet att visa sin förmåga.

Genom att själva få möjlighet att leda samlingen självständigt och utifrån sitt eget sätt. Genom att respektera de som leder.

Att alla känner till varandras behov och försöker kommunicera dem

 

Hur kan pedagogerna visa att gruppen/barnen nått målen eller inte?

 

Genom att barnen själva vill vara delaktiga i samlingen och har vilja att leda men även att lyssna.

Genom att barnen vid andra tillfällen pratar om och vill "leka" samling.

Genom att barnen använder sig av samlingens innehåll i andra situationer.

Hur ska vi dokumentera varje barns/pedagogs arbete och var finner man den informationen?

-blogginlägg

-lärloggar

-dok på vägg

Tidssatt.

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

  • Vara produktivt närvarande och stödja och utmana barnen i samlingen
  • Genom att samlingens innehåll och struktur uppbyggnad utmanar till att se andra och sig själva.
  • Genom att vara tillåtande i att ge barnen möjlighet att ta ansvar för samlingen.
  • Vi har en given struktur på samlingen som vi gemensamt följer och som återkommer varje dag för att barnen ska kunna göra innehållet till sitt eget.
  • Vi läser från en lista vilka sånger och ramsor vi ska göra.
  • Barnen får efter egen förmåga och vilja leda samlingen med det stöd de ev vill ha

Vem ansvarar för vad?

Alma leder samlingen.

Emma och Cigge stöttar och dokumenterar.

Vilket datum och hur görs avstämning och utvärdering, resultat och analys?

 

UTVÄRDERING

Följde vi vår plan?

 

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Nöjda?

Missnöjda?

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen

ANALYS

Om gruppen/barnen/pedagogerna nådde mål, vilka var framgångsfaktorerna?

Om gruppen/barnen/pedagogerna inte nådde mål vad kan vi se/ana att det berodde på?

 

Vad blir den NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu gjort?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: