Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi för åk 6

Skapad 2016-10-10 15:52 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Vi ska arbeta med Europas och övriga världen
Grundskola 6 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor Lgr 11 3.12 Vi lär om Europas och världens olika delar för att se hur levnadsförhållanden och naturförutsättningar varierar i Europa och världen över samt för att kunna se samband och göra jämförelser mellan olika naturlandskap och kulturlandskap. Vi kommer dessutom att resonera kring hur befolkningen är fördelad. Vi kommer att lära oss namnen på utvalda geografiska platser i Europa samt några platser i övriga världen. Vi kommer att träna på olika geografiska begrepp för att kunna resonera kring geografi. Vi fördjupar oss i några länder i Europa och tar reda på fakta om några exempelländer världen över för att kunna jämföra med Sverige.

Innehåll

Geografi åk 6 vt 2018

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Namn och läge på Europas länder och några platser världen över samt viktigare öar, vatten, berg , regioner och orter Jordens naturresurser ,t ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, t ex. olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

Fältstudier för att undersöka natur och kulturlandskapen i närmiljön.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Undervisningen

Inledningsvís arbetar vi med kartboken och kartor på nätet för att kunna använda dessa på ett effektivt sätt. Vi kommer att arbeta med viss namngeografi, se på filmer som beskriver hur människor lever i olika delar av Europa och övriga världsdelar. Vi kommer att arbeta med texter  om människors livsvillkor på olika platser i Europa och övriga världen samt diskutera olika geografiska problem som är kopplade till människors levnadsförhållanden i  Sverige, Europa och övriga världen. Vi  lär om naturtyper samt klimat och väder. Vi tittar på hur naturtillgångar och resursfördelningen ser ut i världen med hjälp av kartor och fakta på nätet. Vi lär om  hur de olika delarna hänger ihop och vad som skiljer sig åt mellan dem tex väder och klimat samt förändringar orsakade av olika sorters påverkan. Vi lär om olika miljö- och utvecklingsfrågor genom material hämtat ur olika typer av media och resonerar om hur man kan tänka och handla när det gäller miljöhänsyn, etik och hållbar utveckling som privatperson, ett helt  land eller region. 

Du ska få lära dig mera om och få möjlighet att träna på :
att använda dig av en karta, olika typer av kartor, karttecken och symboler, gradnät.

att berätta om eller skriva en text om ett geografiskt område/land i världen och beskriva det endast med hjälp av kartor.

att i texten/berättandet visa att du kan använda olika sorters kartor samt geografiska begrepp                                                                                                                                                                            

delar av Europas namngeografi och kunna ge beskrivning av Europas geografiska läge i förhållande till andra världsdelar.

geografiska begrepp.

att ta reda på hur befolkningen är fördelad i Europa och övriga världen, orsaker till befolkningsfördelningen.

se samband mellan natur och kulturlandskap,                                                                                                                                                          

att ta reda på hur  jorden är uppbyggd och vilka krafter som påverkar  

att lära mera om olika klimat och naturtyper.

att resonera om miljö- och utvecklingsfrågor. 

 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: