Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering förskolan PPF Laxön Korallen

Skapad 2016-10-13 08:43 i Laxöns förskola Halmstad
Mall för pedagogisk planering förskola, Laxöns förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

Kartläggning

Korallen är en avdelning med barn i åldern 1-3 år, just nu har vi 14 barn, 11 flickor och 3 pojkar. Åldersspannet

1år- 2,10 år. Vi är 2 stycken pedagoger 100% och en långtidsvikarie på 75%. Vi har skolat in 7 st. barn under augusti och september 

 vårt uppdrag 2016/2017 är att utgå från språkmålen.Av erfarenhet sen tidigare kommer vi dela in barnen i grupper utifrån ålder. En grupp 1-2 år och en grupp med 2-3 år.

Vi vill fördjupa oss i små barns språkutveckling med hjälp av rörelse,och ramsor. Skapande.

Vi ser det som en utmaning för att skapa bättre förutsättningar för barns språkliga utveckling och språkliga medvetenhet. Ett förbättrings område och utvecklingsområde för oss på korallen.

Leta relevant litteratur  förslag just nu.  "Barn utvecklar sitt språk" 

 

 

Vi kommer att koncentrera oss på 2-3 stycken ramsor.

En till de allra minsta barnen i gruppen och en- två till de äldre barnen i gruppen.

Vi kommer  i aktionerna koppla ramsorna till rörelse, och skapande med färg, form och olika material.

Från tidigare kvalitets berättelser ser vi att bygga/skapa med olika material osv ökar intresset och lust till lek, barnen blir mer delaktiga i processen och det skapas bättre förutsättningar för det sociala samspelet.

 

 

Motivera val av område utifrån kartläggningen och avdelningens förutsättningar:

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? (lärandeobjekt)

Syfte

Enligt Bruse 2007 och Fast 2007 är

Språkande i lekfulla former,socialt samspel och nyfiket utforskande har visat sig ha bäring framåt i barnens fortsatta utveckling och lärande. Med detta I åtanke vill vi på ett lustfyllt sätt Skapa förutsättningar för språkutveckling genom andväning av ramsor.

Vad blir vårt syfte/mål?

Aktionsfråga

 Hur kan vi pedagoger stödja barnens språkutveckling när vi arbetar medvetet och strukturerat med ramsor??

Vad blir vår aktionsfråga? 

 

Läroplanens mål

" Utveckla nyanserat talspråk ,ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,  berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," (Lpfö( rev.2010

" Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek , bild, rörelse, sång och musik, dans och drama," (Lpfö rev.2010)

 

 

 

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån (koppla och skriv ner ordagrant):

Figurmål (blåmarkerat)

Bakgrundsmål (svartmarkerat)

Konkretisering av målen

I figurmålet kommer vi att inrikta oss på "ATT LEKA MED ORD" vi kommer att använda oss av RAMSOR. Att få använda sina sinnen för att befästa ramsan.

Begrepp, "trippa", bo, taggar  (igelkotten)

Klättra, högt,

Konkretisera läroplanens text: (utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår).

Hur kan figurmålet smalnas av?

 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån: 

Plan mot kränkande behandling

Genus 

I vår barngrupp som består av 14 stycken barn finns 3 stycken pojkar och tre barn med ett annat hemspråk, ( spanska, turkiska och engelska) något som vi tänker på i de vardagliga situationerna.Vi arbetar utifrån plan mot kränkande behandling och genus.

Vi kommer ha olika grupper utifrån ålder, de som precis har börjat få ett verbalt språk och de som har kommit igång för att kunna utmana de olika grupperna.

Förövrigt

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Vi planera att börja med våra aktioner v. 46, dessförinnan har vi valt litteratur som vi ska läsa och utifrån detta ställa en frågeställning

Vi kommer använda ramsorna:

"Igelkotten rund och go,trippar ur ......"

"Åtta ben har spindelmor....."

 

Aktion 1

vår första aktion blir att introducera de olika ramsorna för barnen, genom att läsa ramsorna, sätta fast dem på matborden, skriva upp ramsorna så att föräldrarna kan läsa ramsorna och säga dom hemma.Använda rörelser till ramsorna.

Aktion 2

 Tillverka  ett bo där igelkotten ska bo, med hjälp av kartong och material från skogen."Boet kommer vara inne i "lilla rummet" Grön filt och tyglöv. Vi kommer göra igelkottar av saltdeg .

Aktion 3

"SPINDELMOR "

För att konkretisera djuren i ramsan om spindelmor kommer vi sätta upp bilder på tecknade spindlar, kor, myror och bilder på riktiga djur på väggen så att barnen kan se och plocka ner bilderna på djuren.

Aktion 4

vi kommer att använda oss av frågeställningar i den "stora gruppen" ex. Vad tror ni hände med pojken? Hur kom han upp i trädet? För att barnen ska få koppla ramsan till deras livsvärld och förståelse för olika begrep. Att få använda sin fantasi, och att få in berättandet i ramsan.

 

 Vi vill introdusera "Röris" igen.

Använda 3 ramsor.

 Verktyg som vi kommer att använda: Film, reflektionsprotokoll och observationer.

Vi kommer göra en delutvärdering i januari på studiedagen.

Vi kommer att dokumentera våra aktioner och reflektera över dessa vid våra gemensamma reflektionstunder varannan vecka.

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc.)

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet?)

Lpfö 2:6 Resultat Analys Lärdom/ reflektion

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra ?

Var blir vår nya utmaning?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: