👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris 1-6

Skapad 2016-10-17 09:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
matris för att bedömma elever

Matriser

franska F-6

Rubrik 1

Nivå 1
Läsa: Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3) E L Skriva Nivå 1 Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. E L Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska. E L Tala och samtala Nivå 1 Du säger ord, fraser och meningar. E L Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. E L E L Du märker struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 1 Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 1 Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition. E L Språkbruk Nivå 1 Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag. E L E L Kultur och samhälle Nivå 1 Du känner till lekar från områden där modersmålet talas. E L Du känner till ursprungslandet flagga. E L Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L
Nivå 2
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6) Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. E L Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar. E L Tala och samtala Nivå 2 Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. E L E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå. E L Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 2 Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 2 Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 2 Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider. E L Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp. E L Kultur och samhälle Nivå 2 Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L Du sjunger enkla sånger på modersmålet. E L Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok. E L
Nivå 3
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9) E L Skriva Nivå 3 Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt. E L Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och uttropstecken) i utvecklade meningar. E L Tala och samtala Nivå 3 Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar. E L Du ställer utvecklade frågor som berör din vardag och svarar med fullständiga meningar E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. E L Du börjar rätta dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 3 Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 3 Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 3 Du utrycker känslor och åsikter med flera ord. E L Du börjar använda adjektiv. E L Kultur och samhälle Nivå 3 Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden. E L E L E L
Nivå 4
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14) E L Skriva Nivå 4 Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. E L Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå. E L Tala och samtala Nivå 4 Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. E L E L Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Du rättar dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 4 Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 4 Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 4 Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt. E L Du börjar använda adverb. E L Kultur och samhälle Nivå 4 Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok. E L Du känner igen ursprungslandets nationella sång. E L E L
Nivå 5
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15) E L Skriva Nivå 5 Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag. E L Du har god förståelse av grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur. Du använder grundläggande grammatiska regler och interpunktionstecken i längre meningar med god säkerhet. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska. E L Tala och samtala Nivå 5 Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. E L Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag och bortom din vardag. E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel. E L Lyssna och förstå Nivå 5 Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 5 Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 5 Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. E L Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig. E L Kultur och samhälle Nivå 5 Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt. E L E L E L
Aspekt 1