Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan och hans vänner

Skapad 2016-10-17 09:54 i Starrkärrs förskola Ale
Vi har valt att arbeta med böckerna om ”Grodan och hans vänner” vilka kommer att ligga till grund för verksamheten detta läsår.
Förskola
Vi har valt att arbeta med böckerna om ”Grodan och hans vänner” vilka kommer att ligga till grund för verksamheten detta läsår. Vi vill ge barnen möjligheter till rika fantasiupplevelser i mötet med de olika sagokaraktärerna.

Innehåll

Barnens intresse och behov

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Förskolans läroplan s.9

I vårt arbete på Larverna kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Detta för att ge varje barn möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar.

.

 

Tema Grodan och hans vänner

Tematiserat arbetssätt

På Larverna har vi valt att arbeta på ett tematiserat arbetssätt genom ett sagotema för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål . Larvernas fokusmål detta läsår är att ge barnen möjligheter till att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Det finns många böcker i serien om ”Grodan och hans vänner” och de är rika på fantasi och innehar många olika karaktärer och budskap som barnen kommer ges möjligheter till att identifiera sig med. Genom att ta utgångspunkt från böckerna och de olika karaktärerna kommer vi att arbeta med utvecklingsområden såsom rörelse, skapande, sång och musik, matematik, teknik, natur språk och livskunskap.


Resan in i sagans fantasivärld kommer att inledas med samma ramsa för att inge barnen trygghet men också avstamp för att vi går in i sagans magiska värld där allt kan hända. För att barnen ska kunna ges möjligheter till att bearbeta sina upplevelser arrangeras lekmiljön med rekvisita ifrån sagan.GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Vi arbetar efter en sociokulturell anda där vi ser att barnen och vi vuxna lär i samspel med varandra. Språket ses som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna få kunskaper om varandras erfarenheter och att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka sin situation och verksamhetens innehåll.
 Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar och funderingar och vad de vill undersöka.  Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling.

Vi arbetar på ett tematiserat arbetssätt utifrån en sagobok för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Detta genom att bestämma syfte och mål med temat och göra en grovplanering som strukturerar temaarbetet och ger ett stöd. Genom vårt lyhörda och närvarande förhållningssätt tar vi utgångspunkten från barnens visade intresse och tankar vilket för temat vidare. 

Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

 

Sagan som grund för utveckling och lärande
På Larverna arbetar vi på ett tematiserat arbetssätt med utgångspunkten från en vald saga för att ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enighet med läroplanens strävansmål.

Vi väljer varje höst en ny temasaga. Att arbeta utifrån en saga som tema ser vi ger både barn och pedagoger inspiration och arbetsglädje. Att lära är roligt och allting kan hända när barn och pedagoger reser tillsammans till sagans värld. Allting sker på ett lustfyllt och roligt sätt nära barnens erfarenhetsvärld när vi möter dem där de oftast befinner sig; i lekens och fantasins värld.

 

 

Temauppstart

Grodan bekantar sig med barnen och vill lära sig alla namnen och vi sjunger namnsången. Grodan är lite busig och hoppar gärna. Grodan har med sig en stor säck som han kämpar med att bära. Han har med sig målarsaker såsom staffli, penslar, färg och papper. Han berättar att han tycker om att måla. Han frågar barnen om de också vill måla

Stafflimålning med Grodan

Med utgångspunkten från detta bjuder Grodan in barnen att prova på stafflimålning.

Barnen ges möjligheter att måla på staffli med flaskfärg. De får bekanta sig med Grodans favoritfärg som är grön och med färgerna röd, gul och orange.

 

Temasamling, Kroppen med Grodan

Vår kropp är vårt viktigaste uttrycksmedel. Sinnesintryck och rörelse utvecklar kroppsmedvetandet. Genom att röra sig skaffar barnet ständigt nya sinneserfarenheter och förstärker på så sätt sin kroppsuppfattning vilket också främjar språkutvecklingen. Vi kommer att prata om vår kropp, hur vi ser ut och ge barnen möjligheter till att uppleva olikheter, att vi ser olika ut. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.

Grodan börjar sedan introducera ”kroppen”.  Han frågar barnen om de också är gröna, om de har ögonen på huvudet som han själv har om de har två ben och två armar? Vi tittar på hårfärg och ögonfärg. Barnen får bekanta sig med rörelseramsan "Fötter, ben och kropp....". 

Grodan introducerar denna aktivitet, " Kroppen" genom att visa på sig själv, sina olika kroppsdelar för barnen.   

Temasamling, Rörelse med Råttan och Grodan

Barnen på Larverna antar gärna motoriska utmaningar och visar sådant intresse för att röra på sina kroppar vilket vi har tagit utgångspunkten ifrån när vi har planerat in rörelsesamlingar med Råttan och Grodan som också tycker om att röra på sina kroppar. Råttan kommer ha med sig många roliga rörelseramsor som barnen kommer ges möjligheter att bekanta sig med.  Genom denna aktivitet ges barnen möjligheter att lära känna sin kropp.

Genom olika rörelselekar som leks med sång, rim och ramsor tränas kopplingen mellan kropp och tanke. Kroppen övar sig att lyda tankens och talets order att flytta fingrar, händer och fötter tills det går automatiskt och denna träning är viktig att barnen ges möjligheter till.

 

Skapande - "Det här är jag" med Grodan och Råttan

På temasamlingarna med Grodan och Råttan pratar vi om vår kropp, hur vi ser ut och ge barnen möjligheter till att uppleva olikheter, att vi ser olika ut. Barnen kommer också få möta många olika rörelseramsor. Genom denna aktivitet ges barnen möjligheter att lära känna sin kropp. Här får barnen måla ett självporträtt. De fotas även tillsammans med grodan för att jämföra stor - liten.

Grodan och Råttan bjuder in barnen till att delta i denna aktiviteten "Det här är jag".

Hjärtestunder med Grodan och Ankan

På Larverna arbetar vi med hjärtestunder. Vi tycker att livskunskapsfrågor är viktiga för att ge barnen verktyg för att förstå både sina egna och andras känslor.  De olika teman som kommer att belysas är hur man är en bra kompis, känslor, lyssna och vänta på sin tur, självkänsla och identitet, allas lika värde, synliggöra olikheter och respekt för varandra och naturen.

Hjärtestundssamling med ”Grodan och Ankan”
På Hjärtestunderna kommer vi att belysa och synliggöra händelser utifrån såväl barngruppen som böckerna om ”Grodan och hans vänner”.  Vi kommer att improvisera händelser med hjälp av dockteater och använda oss av de olika karaktärerna i sagan som barnen lätt kan känna igen sig i på ett lustfyllt sätt. Vårt mål på Larverna är att barnen ska ges möjligheter till att utveckla respekt och empati för varandra och vår miljö.

På Hjärtestundssamlingarna kommer Grodan och Ankan vara med och de är både frågvisa och nyfikna. Hjärtestunden börjar alltid med samma sång ”Det finns någon av varje sort”. Detta för att barnen ska känna igen sig, att nu är det något kul på gång när vi ska ha hjärtestund. Detsamma har vi en avslutningssång för att markera när hjärtestunden är slut.

 

Matematik- Mätning med Grisen

Barnen på Larverna visar intresse för att mäta och jämföra storlek på olika saker i deras närhet på förskolan. Fokus på Kroppen kommer nu att integreras med matematik och mätning av barnens längd som ligger nära deras erfarenhetsvärld. Barnen kommer att få bekanta sig med olika sorters ”mätmaterial” såsom tumstock, linjal, måttband, meterstav men också upptäcka eget material som går att mäta med.

Grisen gillar matematik och han kommer att introducera denna aktivitet. Han kommer att bjuda in Grodan och Råttan till att börja mäta sig för att se hur långa de är. Vi skriver in deras längd på en ”mättavla”. Grisen bjuder sedan in barnen till att mäta sig, vi skriver in barnens namn och längd och sätter upp det tillsammans med barnens porträtt på ”mättavlan”. Genom detta kommer barnen ges möjligheter till att jämföra längd, och olikheter som uppstår synliggörs för barnen. Barnen kommer att ges möjligheter att bekanta sig med de matematiska begreppen lång, längre, längst, kort, kortare, kortast och lika. Dessa begrepp är viktiga att få erfara för den matematiska förståelsen hos barnen.

För att förstärka mätning ytterligare kommer barnen ges möjligheter att erfara mätning och matematik med hela kroppen. Detta med hjälp av sagofigurerna som kommer att inspirera barnen till att hoppa som en Groda och sedan mäta våra grodhopp, skutthopp som Haren, vagghopp som en Ankan och springhopp som Råttan.

 

Skapande- Bygga staplar - Mätning och teknik med Grisen

För att ytterligare förstärka mätning, barnens längd och de olika matematiska begreppen såsom lång, längre, längst, kort, kortare kortast har Grodan och Grisen arrangerat en Skapande aktivitet - Bygga staplar .  Vi har samlat mjölkkartonger och mäter sedan hur många hela och delar av en kartong det behövs till varje barns längd. Kartongerna tejpas samman och vi häller sand i botten så att de kan stå stadigt.

 

Skapande - Sockermålning med Grodan

Barnen på Larverna visar intresse för att måla och konstruera i alla dess former. Med utgångspunkten från detta bjuder Grodan in barnen att prova på sockermålning. 

Barnen ges möjligheter att bekanta sig med tekniken sockerrmålning. Först får barnen pensla på en sockerlösning på papperet och därefter måla med olika färger av vattenfärg som sedan droppas på sockerlösningen.  Vi upptäcker tillsammans vad som händer när färgen når sockerlösningen, så spännande!

Språk och litteratur

 

Med Haren – Sagor, rim och ramsor, bokstäver, berättande

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.                                  

Förskolans läroplan s. 7

Barnen på Larverna visar intresse för bokstäver, ”lekskrivning”, berättande, läsa böcker, rimma, ramsa och sjunga. Med utgångspunkten från detta har vi tillsammans med sagofiguren Haren som också är intresserad av detsamma planerat in olika samlingar/aktiviteter med fokus på språket.  Vi ser också vikten av att i vardagliga situationer på förskolan ge barnen tid och utrymme att tala och hjälpa dem att sätta ord på sin tillvaro och att de ges möjligheter att leka och kommunicera färdigt men också att barnen får stöd i att både tala och lyssna. Syftet med detta är att locka barnen att prata och hitta glädjen i kommunikationen.För barnen är språket ett verktyg som ger möjligheter att söka sig in och erövra världen.

Litterära projekt som barnen kommer att få ta del av:

Drama

Sagotemat Grodan och hans vänner inspirerar oss att läsa böcker och att koppla olika böcker/sagor till temat. Barnen kommer att själva kunna dramatisera en saga i form av teater där de själva ges möjligheter att agera. Genom detta stimuleras barnens språkutveckling när de själva får agera.

Skapa berättelse- skriftspråk med hjälp av sagan

Sagoberättande finns i alla kulturer och skapar förväntan hos oss människor. I skapande av egna berättelser ges barnen möjligheter till att skapa inre bilder i huvudet som de sedan får dokumentera och genom att själva våga berätta stärks deras självkänsla och identitet. I denna aktivitet erbjuds barnen att skapa egen kultur och på så sätt ges de möjligheter till att vara delaktiga i sitt eget kulturskapande. Barnen får också möjligheter genom denna aktivitet att bekanta sig med hur en saga/berättelse är uppbyggd.

Skapande- begynnelsebokstav

Haren och Grodan kommer att arrangera en skapande aktivitet - begynnelsebokstav för att förstärka arbetet med skriftspråket. Barnen kommer att ges möjligheter att skapa sin egen begynnelsebokstav som ligger närmast deras erfarenhetsvärld med hjälp av trolldeg. Därefter får de välja sin favoritfärg att måla sin bokstav med.

Rim, ramsor, sånger

Barnen kommer att få bekanta sig med såväl nya som gamla rim, ramsor och sånger. Detta för att ge barnen möjligheter till ett rikt språkbad.

UPPFÖLJNING

Vi följer upp temat genom att tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort.

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVÄRDERING

Genom att använda oss av dokumentationer såsom filmer/kort, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogisk dokumentation m.m ges vi möjligheter att utvärdera  och utveckla verksamheten. 

Det är barnens visade intresse,  tankar och erfarenheter som för temat vidare.

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: