Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-10-19 14:40 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1C läsåret 2015-2016
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att:

¤ Du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

¤ Du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

¤ Du får uppleva och upptäcka matematik som mönster, former och samband.

¤ Du kan tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (t.ex. med bilder, konkret material, handlingar, ord och symboler).

¤ Du får formulera och lösa problem på olika sätt och fundera över strategier och resultat. Du utvecklar din förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

¤ Du blir säker på grundläggande matematiska begrepp och metoder.

¤ Du får ta del av matematikens historia.

Målet är att du efter arbetet i år 1:

 • Deltar aktivt vid gemensam problemlösning. Vågar pröva dig fram. Uttrycker på något sätt hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig.
 • Använder några matematiska begrepp i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Ger något exempel på hur begrepp relaterar till varandra.
 • Visar förståelse för innebörden av räknesätten addition och subtraktion i några olika situationer( t.ex. spel, lekar, räknehändelser, uppgifter i matteböcker/ appar/ websidor)
 • Kan skriva siffrorna 0-9
 • Utvecklar god taluppfattning av talen 0-10. Ser dem som talbilder. Visar säkerhet i deras ordning och plats på tallinjen.
 • Delar med säkerhet upp talen 0-10 i talkamrater.
 • Delar upp och visar talen 0-100 som ental och tiotal med konkret material, bilder och som siffror. 
 • Räknar addition och subtraktion inom talområde 0-10 med säkerhet.
 • Med stöd av konkret material och bilder överför det du kan om huvudräkning i talområde 0-10 till ett större talområde (t.ex.15+3 och 50+30)
 • Uttrycker dig med ord, på mattespråk och med enkel bild / talbild eller handling till en räknesaga.
 • Förstår att likhetstecknet betyder "lika många på båda sidor. Använder likhetstecknet som en ”våg”, t.ex fyller på tal i öppna utsagor. (5+__=7)
 • Använder och visar begreppen hälften och dubbelt i konkreta sammanhang.
 • Delar upp och visar bråktalet en halv i konkreta sammanhang.
 • Upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror.
 • Känner igen, kan namnge och beskriva några egenskaper hos geometriska former, t.ex. kvadrat, cirkel, triangel, rektangel, kon, kub, rätblock, pyramid och klot
 • Använder grundläggande geometriska begrepp och lägesord i konkreta sammanhang, till exempel höger, vänster, framför-bakom,sida, kant, hörn, vinkel
 • Avläser mycket enkla tabeller och diagram.
 • Deltar i lärarledda enkla matematiska samtal och resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
 • Gör mycket enkla uppskattningar och jämförelser av storheterna längd, volym, vikt och area och använder då vanliga begrepp  som t.ex. längre, kortare, lättare, tyngre
 • Visar viss förståelse för principen för mätning av längd, volym, tid och vikt
 • Avläser och ställer analog klocka- hela och halva timmar.
 • Känner till enheterna meter och centimeter

Så här arbetar vi

Under höstterminen arbetar vi grundläggande med talen 0-10 och hur de kan delas upp i talkamrater. Vi arbetar med talkamraterna i flera steg för att försöka skapa förståelse och inre bilder av talen och räknandet. Vi introducerar begreppen addition och subtraktion, fler än och färre än och hur de hänger ihop, liksom kopplas till mattespråket. Vi ramsräknar ofta tillsammans för att lära räkneramsan 0-100.

På vårterminen jobbar vi vidare med att bygga upp förståelse för talen i talområdet 0-100. Vi färdighetstränar också addition och subtraktion i talområdet 0-10 på många olika sätt för att försöka automatisera tabellerna.

Vi tränar på ett lekfullt sätt med olika spel och övningar.  Eleverna tränar också själva på dator (t.ex. skolplus) Vi tränar också med olika arbetsblad.

Många olika uttrycksformer används såsom tärningar, pengar, tallinjen, sifferkort, enkla diagram, räknesagor (muntligt och skriftligt), rita enkla bilder och skriva med symboler. Vi växlar mellan uttrycksformerna och sätter ord på det vi gör för att skapa förståelse. Börjar med det konkreta och sedan med abstrakta symboler.

Under läsåret arbetar vi med: geometriska former, lägesord, begrepp och mönster. Vi introducerar orden mäta, längd, vikt med tillhörande jämförelseord. Vi arbetar med tid, längd, volym, massa och enkel area. Vi tränar praktiskt och laborativt på att jämföra, uppskatta och enkelt mäta. Vi gör olika sorteringsövningar och undersökningar. Visar gemensamt resultatet i enkla tabeller och diagram.

Vi tränar regelbundet på att lösa problem och resonera om olika tänkbara lösningar och strategier. Eleverna uppmuntras att våga pröva sig fram och försöka igen om det inte går med en gång. Vi tränar på att förklara och visa hur man löst olika uppgifter med ord, bild och konkreta material eller handlingar, liksom att lyssna när kamraterna visar sina lösningar.

Eleverna får i läxa att färdighetsträna saker hemma som vi arbetat med i skolan, för att ytterligare befästa sina kunskaper.

 

 

 

 

Så här visar du vad du lärt

Framförallt visar du i det dagliga arbetet vad du kan: Genom att aktivt delta i muntliga genomgångar. Genom att aktivt arbeta på lektioner och med läxor. Genom laborativt och praktiskt arbete i klassrummet.

Vi följer också upp vad du kan individuellt när vi följer upp läxan eller har andra mattesamtal då du själv får visa och berätta.

Eleven bedöms utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1 (muntligt och skriftligt).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: