Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Freinets fotspår Mu, So, Sv

Skapad 2016-10-19 20:22 i Tallbackens Freinetskola Freinet
I Freinets Fotspår. Musik So och Sv verkstad där vi jobbar med tiden 1900-talets början till 1960 tal. Vi arbetar med allt från mat, mode, hur man levde till upptäckter och musikens påverkan i den tid vi levde.
Grundskola 4 – 6 Historia Musik Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att fokusera på tiden 1900-tal. Tar reda på fakta gällande hur vi levde 1900-1960. Vad åt vi? Hur klädde vi oss? Hur bodde vi och levde? Hur såg arbetsmarknaden ut? Vilka uppfinningar och upptäckter ? Hur ser musikens och dansens historia ut under denna tid? Vad gjorde Freinet som förändrade synen på vårt lärande?

Innehåll

Vi kommer att under 8 veckor fokusera på historia under 1900 tal Allt från mat, mode, dans, uppfinningar och andra upptäckter. Vi ser hur vi levde i olika samhällsklasser i Sverige.

Pratar om flyktingbarn från Spanien som kom till Freinets skola. Pratar om likheten med flyktingar i dag som kommer  hit till Sverige. 

Inom musikens värld går vi igenom varifrån jazzen och bluesen kom ifrån. Vi sjunger svensk musik allt ifrån Tegners barnvisor till svenska psalmer.

Vi sjunger körsång, kanon och rytm.

Vi går igenom notlära och ackompanjemang som eleverna sedan spelar i framförandet av föreställningen.

Skriver egna sånger med texter utifrån manusskrivandet.

Eleverna improviserar fram manus utifrån all fakta från den tiden och från Freinets liv.

Musikens påverkan på dansen på 20-40 tal. Vi dansar Charlston Swing samt Foxtrot och Jittybugg.

Eleverna får lära sig skriva intervjuer och tar fram frågor som dom skulle ha velat fråga Freinet. De gör en intervju med en kamrat och sammanställer till en text. Den presenteras för gruppen på olika sätt.

Då denna verkstad har temat i Freinets fotspår pratar vi även om första och andra världskriget där även Freinet hamnade i fängelse och skrev sin bok .

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv Sh Mu
Mu år 4-6

på väg
på god väg
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
leven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven kan i liten mån föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan i viss mån föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även i viss mån uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Dessutom kan eleven i viss mån ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
essutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Hi Sv Sh Mu
Bedömningsmatris för SO årskurs 4-6.

Kriterier

Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Faktainnehåll
Jag kan grundfakta i det avsnitt som klassen arbetar med.
Jag kan fakta i det avsnitt som klassen arbetar med samt använda redan inlärd kunskap tillsammans med ny i rätt sammanhang.
Jag kan ge egna förklaringar till det jag läser och svara på frågan varför. Jag kan argumentera för mina slutsatser.
Arbetsuppgifter
Jag gör de arbetsuppgifter jag får och klarar det med hjälp av skriftliga eller muntliga instruktioner. Jag använder källor som jag får av min lärare.
Jag har egna idéer kring arbetsuppgiften och genomför någon av dessa. Jag visar intresse och ger förslag på olika källor som jag kan använda i mitt arbete.
Jag förbättrar och utvecklar mitt arbete efter kommentarer. Jag söker fakta efter eget initiativ och använder olika arbetssätt i mitt arbete.
Kommunikation
Jag är aktiv, räcker upp handen och kan svara på frågor inom ämnet. Jag kan även ställa frågor som tillhör ämnet. Jag lyssnar på andra.
Jag har en uppfattning och kan argumentera för den. Jag lyssnar på andra och deltar aktivt i diskussioner.
Jag har en uppfattning och kan argumentera. Jag kan även lyssna på andras åsikter och respektera dessa – vara lyhörd.
Totalt omdöme kunskapsmål

Hi Sv Sh Mu
Svenska åk 4-6

F
E
C
A
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet. Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck
Du använder estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade. Du har viss anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
SPRÅKLIGA VARIANTER
Att Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.

Hi Sv Sh Mu
Dans

F
E
C
A
Dans och rörelser till musik
 • Idh
 • Idh
Uppnår inte kunskapskraven
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm, och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: