Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa till Karl XII- en resa från 1500-talet till 1700-talet

Skapad 2016-10-23 10:35 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Historia Svenska
Under mindre än ett århundrade skedde stora förändringar i Sverige. Sverige blev självständigt, Sverige blir ett arvrike och kyrkan reformeras. Man kan fråga sig om svenskarna såg på alla dessa förändringar med blida ögon och konstatera att det inte verkar riktigt så. Det skedde flera uppror mot kungen och övermakten men alla slogs ned. Men vad var det som hände under den här tiden egentligen och vem var den där mannen som genomdrev allt detta? Och vad händer sedan under Stormaktstiden?

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer du att:

 • lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
 • använda bland annat Begreppsmaskinen för att träna aktuella ord och begrepp.
 • läsa faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.
 • i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser för att upptäcka och beskriva samband mellan betydelsefulla personer, händelser och skeenden.
 • träna på att se orsaker och konsekvenser av olika historiska händelser, se likheter och skillnader mellan olika tidsperioder, fundera över begreppen tolkning och källor samt beskriva förändringar.
 • få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).

REDOVISNING

Du visar dina förmågor i historia genom att skriftligt/muntligt kunna besvara de stora frågorna:

 • Hur växte den svenska staten fram och hur organiserades den?
 • Vad var reformationen och vilka blev dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa?
 • Vilken betydelse hade de europeiska upptäcktsresorna och vilka konsekvenser fick de?
 • På vilket sätt deltog Sverige samt övriga länder kring Östersjön i ett globalt utbyte, till exempel då det gäller handel, språk och
  kultur?
 • Vilka var orsakerna till det svenska Östersjörikets framväxt och vilka blev konsekvenserna för olika människor och grupper?
 • Vad kan historiska källor berätta för oss om livet under Vasatiden och Stormaktstiden?
 • Hur har olika historiska personer, händelser och begrepp framställts och tolkats genom vår historia?
 • Vilka spår av vår historia finns kvar än idag?

Du presenterar dina kunskaper och förmågor i historia och svenska genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera svar på frågeställningar samt delta i samtal/diskussioner.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Historia

 • Visa på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor samt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och då motivera ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
 • Använda historiskt källmaterial och resonera om källornas användbarhet.
 • Använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Svenska

 • Kombinera text med bild för att förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Muntligt redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: